اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2073

شناسه ملی: 14005267288

تاریخ ثبت: 1394/07/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/07/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

150,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

تاسیس شرکت تعاونی تهیه مواد اولیه فجر صنعت شهرستان بهارستان درتاریخ 11/07/1394 به شماره ثبت 2073 به شناسه ملی 140052XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و توزیع و تامین نیاز مواد اولیه ماشین سازان و فلز تراشان، ایجاد شهرک های صنعتی مرتبط، وارادات کالاهای مجاز تجاری مرتبط با تعاونی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تعاونی و اعضا از داخل و یا خارج، ایجاد و یا مدیریت واحدهای صنعتی و صنفی مرتبط و تولید محصولات مرتبط با صنف و مابقی طبق ماده سه اساسنامه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بهارستان نسیم شهر 25 متری خ همت ساختمان اصناف کدپستی 766113187 سرمایه شرکت: مبلغ 150 . 000 . 000 ریال میباشد. اولین مدیران شرکت: صادق مصدق دوگاهه به شماره ملی 265886XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرشید خواجه وند به شماره ملی 626957XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و جهانبخش مختاری کلخوران به شماره ملی 146404XXXX به سمت منشی هییت مدیره و شهریار میردار سلطانی به شماره ملی 627973XXXX به سمت مدیرعامل و محمد نادری به شماره ملی به سمت عضو هییت مدیره همگی به سمت اعضا اصلی و عبدالحسین نصرالهی به شماره ملی 627973XXXX و علی اوسط دولو به شماره ملی 042074XXXX و ناصر فتحعلی زاده به شماره ملی 285012XXXX هر سه به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل همراه با رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: قاسم آل علی به شماره ملی 004114XXXX به سمت بازرس اصلی و رامین محمدی کاردر به شماره ملی 206295XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 940711XXXX29408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی