اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 436159

شناسه ملی: 10320857718

تاریخ ثبت: 1391/12/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1931975791

آدرس: تهران قیطریه بلوار قیطریه میدان کتابی پ 109 ط 2

تاریخ تاسیس: 1391/12/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/20:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/1392 و تاییدیه شماره 175546/104/922 مورخ 16/8/92 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) محل شرکت به تهران قیطریه بلوار قیطریه میدان کتابی پ 109 ط 2 کدپستی 193197XXXX انتقال یافت. پ 1851236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/20:

شرکت فوق در تاریخ 20/12/91 تحت شماره 436159 و شناسه ملی 103208XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/12/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات آزمایشگاهی بهداشتی پزشکی مابقی طبق ماده 3 اساسنامه 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران اسلامشهر خ محمدیه کوچه دوم پ 67 کدپستی 331577XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/300 ریالی که تعداد سی و پنج سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 911718861 مورخ 1/12/91 نزد بانک توسعه تعاون شعبه امام علی (ع) پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم معصومه آقایی به شماره ملی 393313XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای حسن آقایی به شماره ملی 393259XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمود نادی به شماره ملی 393230XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 45 آقای سبحان آقایی به شماره ملی 044002XXXX به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای حسن آقایی به شماره ملی 393259XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای ثابت حسن آقایی مدیر عامل و معصومه آقایی رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای منصور طاهری به شماره ملی 181904XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 خانم بیتا احمدی به شماره ملی 008302XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1622539 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی