اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42943

شناسه ملی: 10420355996

تاریخ ثبت: 1392/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کوی ملت خیابان اصلی دانیال مجتمع کسری واحد 12

تاریخ تاسیس: 1392/09/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسین بندانی سوسن به شماره ملی 184170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ علی شیخ ایدر به شماره ملی 174148XXXX به سمت مدیرعامل و محمد شیخ ایدر به شماره ملی 174086XXXX به سمت رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ش 940602XXXX70607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین بندانی سوسن به شماره ملی 184170XXXX ـ علی شیخ ایدر به شماره ملی 174148XXXX و محمد شیخ ایدر به شماره ملی 174086XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سعید چراغی به شماره ملی 196009XXXX به عنوان بازرس اصلی و حاجی نظری به شماره ملی 481919XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه روزان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. کدپستی: 616646XXXX ش 940602XXXX36394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تامین خدمات پشتیبانی موقت مورد نیاز ـ انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی ـ کلیه پروژه های گازرسانی و تاسیساتی شامل آب وبرق وتلفن ـ راه ـ پل وجدول سازی ـ تعمیرات عمرانی ـ نگهداری وخدماتی فضای سبز به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 940602XXXX32153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/12:

شرکت فوق در تاریخ 07/09/1392 شماره ثبت 42943 و شناسه ملی 104203XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 07/09/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار روزان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدمات مانند تهیه و طبخ غذا، انجام کارهای ساختمانی و عمرانی جهت امور پیمانکاری، شرکت در مزایدات و مناقصات، واردات و صادرات کالا، اخذ وام از کلیه بانک های خصوصی و دولتی، امور نقشه برداری، انجام کلیه کارهای تاسیساتی، خرید و فروش کالاهای تجاری، اخذ نمایندگی، انجام امور تولیدی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کوی ملت خیابان اصلی دانیال مجتمع کسری واحد 12 پلاک 57 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1420/30980 مورخ 14/05/1392 نزد بانک ملت شعبه کوی ملت پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمد شیخ ایدر به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای حسین بندانی سوسن به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای علی شیخ ایدر به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای علی شیخ ایدر به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سعید چراغی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای حاجی نظری به عنوان بازرس علی البدل ش 300980XXXX790474XXXX رییس ثبت شرکت های اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی