اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3410

شناسه ملی: 10860673660

تاریخ ثبت: 1381/12/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1381/12/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/12/08:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارایه سرویس ایاب و ذهاب و حمل درون شهری در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 971201XXXX78475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/25:

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/9/92 شرکت عمران تحکیم ماهشهر (سهامی خاص) که در تاریخ 9/10/92 به این اداره واصل گردیده تصمیمات شرکت مزبور به شرح زیر می باشد: 1 ـ آقای داریوش نظاراتی به سمت مدیر عامل و آقای عبدالعلی نظاراتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهره ادیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. برات. قراردادها. عقود اسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 3 ـ خانم فاطمه لکی به سمت بازرس اصلی و آقای احمد افضلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 25/10/92 ذیل شماره 3410 شناسه ملی 108606XXXX0 به ثبت رسید. ش 1778785 اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/24:

پیرو آگهی تاسیس شماره 67167 مورخ 23/1/82 مربوط به شرکت عمران تحکیم ماهشهر ( سهامی خاص) دربند ششم آگهی مربوطه امضا مدیر عامل آقای داریوش نظاراتی صحیح می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 8/12/81 تحت شماره 3410 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/12/81 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کارهای فنی خدماتی از قبیل فنس کشی - رنگ آمیزی - برقکاری صنعتی و ساختمان - جوشکاری عایق بندی - تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن - پارکینگ فلزی - تنظیفات - قالب بندی و بتون ریزی - سیم پیچی و تعمیر موتورهایICوDC 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ماهشهر خ امام جنب مصالح ساختمانی ذبیحی - فروشگاه برق صنعت تلفن 23248444 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال مقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ 350000 هزار ریال آن طی گواهی 365/10800/57 مورخ 6/12/81 بانک تجارت شعبه 17 شهریور ماهشهر بحساب جاری 83242 پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای داریوش نظاراتی به سمت مدیرعامل - عبدالعلی نظاراتی به سمت رییس هییت مدیره - خانم زهره ادیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل آقای غلامرضا اسدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. 8 - بازرسان اصلی و علی البدل: آقای علیرضا مظفری به سمت بازرس اصلی و آقای اسداله محمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسنادواملاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی