اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 136942

شناسه ملی: 10101800644

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/12/24:

120,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 136942 و شناسه ملی 101018XXXX4 پیرو آگهی به شماره مکانیزه 139930XXXX01041462 مورخ 25/04/1399 اعلام میدارد : آقای اصغر حق پناه به شماره ملی 006427XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره در آگهی مکانیزه فوق الذکر از قلم افتاده است، که بدین وسیله اصلاح میگردد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی 1398 انتخاب گردید. شرکت ایران خودرو (سهامی عام) شناسه ملی 101003XXXX4 شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) شناسه ملی 103803XXXX0 شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی 101008XXXX8 شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی 101007XXXX7 شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 980606XXXX46260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد اعتمادی به شماره ملی: 335806XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و جلیل زرکش به شماره ملی: 146602XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مظفر اعوانی به شماره ملی: 456982XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدعلی مهدی جو به شماره ملی: 206398XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و موسی بهروزی به شماره ملی: 005153XXXX به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو (ساپکو) به شناسه ملی 101008XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور با امضا مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ 980431XXXX03137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ملکی طهرانی به شماره ملی 003921XXXX به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی 101008XXXX8 (ساپکو) به سمت رییس هییت مدیره و بهزاد اعتمادی به شماره ملی 335806XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و جلیل زرکش به شماره ملی 146602XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 (ایساکو) به سمت نایب رییس هییت مدیره و مظفر اعوانی به شماره ملی 456982XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدعلی مهدی جو به شماره ملی 206398XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 (ایسیکو) به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه مورخ 3/12/1393 هییت مدیره می باشد. پ 970520XXXX08866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 970520XXXX50509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان صورت های مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید . سازمان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/96 انتخاب گردید . روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت در سال 1396 انتخاب گردید. شخصیتهای حقوقی ذیل به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو شناسه ملی 101003XXXX4 شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی 103803XXXX0 شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شناسه ملی 101008XXXX8 شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شناسه ملی 101007XXXX7 شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو شناسه ملی 101018XXXX9 پ 970503XXXX35703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ملکی طهرانی به شماره ملی 003921XXXX به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) شناسه ملی 101008XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای جلیل زرکش به شماره ملی 146602XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مظفر اعوانی به شماره ملی 456982XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای موسی بهروزی به شماره ملی 005153XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای بهزاد اعتمادی به شماره ملی 335806XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970503XXXX64405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 27 ماده 51 اساسنامه شرکت راجع به اختیارات هییت مدیره در تعیین امضاهای مجاز شرکت، علاوه بر امکان صدور چک تا سقف یکصد میلیون ریال از حسابهای شماره 111700XXXX117 نزد بانک سینا شعبه شهرک اکباتان توسط صاحبان امضای مقرر در روزنامه رسمی شرکت با امضای آقایان نادر زندی و کمال آسایش متفقا به عنوان صاحبان امضا مجاز نیز صادر گردد. پ 951020XXXX72912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ملکی طهرانی به شماره ملی 003921XXXX به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو) به ش.م 101008XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهزاد اعتمادی به شماره ملی 335806XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به ش.م 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره، آقای جلیل زرکش به شماره ملی 146602XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) به ش.م 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مظفر اعوانی به شماره ملی 456982XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش.م 101003XXXX4 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای موسی بهروزی به شماره ملی 005153480 به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) به ش.م 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیهد مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور با امضا مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ 940810XXXX90153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال 1393 به تصویب. رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو ب شناسه ملی 101003XXXX4 (سهامی عام) شرکت ایران خودرو خراسان ب شناسه ملی 103803XXXX0 (سهامی خاص) شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو - ساپکو ب شناسه ملی 101008XXXX8 (سهامی خاص) شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو - ایساکو ب شناسه ملی 101007XXXX7 (سهامی خاص) شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ـ ایسیکو ب شناسه ملی 101018XXXX9 (سهامی خاص) پ 940513XXXX64303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مظفر اعوانی 456982XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو 101003XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای کیوان خسروی 005118XXXX به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو 101008XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلیل زرکش 146602XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو 101008XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کورش کیهانی زاده 004986XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان 103803XXXX0 و آقای موسی بهروزی 005153XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو 101018XXXX9 به عنوان اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی و نهادهای عمومی و غیردولتی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، (به استثنا تصمیمات گروهی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارکنان). افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قانونی دیگر و مسدود نمودن حسابها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی از قبیل چک و سفته و برات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 3 ) این اساسنامه. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسه های رسمی. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی از قبیل دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی، دادگاههای انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور، شعب تشخیص دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی و دادگاههای نظامی یک و دو و غیره، دیوان عدالت اداری (شعب بدوی و تجدید نظر)، شوراهای حل اختلاف و هر یک از مراجع قانونی و قضایی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قانونی و قضایی و اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات قانونی و انتظامی، قضات مراجع قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات رسیدگی به منظور انجام دفاعیات لازم از حقوق شرکت، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، با حق توکیل به غیر در کلیه موارد فوق از جمله وکیل یا وکلای دادگستری و انتخاب و عزل وکیل و نماینده حقوقی یا قضایی و همچنین با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و دستور موقت و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر و بطور کلی استیفا و اعمال حقوق شرکت و دفاع از آن از قبیل آنچه گذشت. تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارایه به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مقررات قانون تجارت. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ 931219XXXX87965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود ( زیان ) سال مالی منتهی به 1392 مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ 930924XXXX92520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره بقرار ذیل: آقای کیوان خسروی 005118XXXX به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) 101008XXXX8 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای جلیل زرکش 146602XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) 101007XXXX7 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی شیخ زاده 283070XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو 101003XXXX4 به عنوان مدیرعامل و آقای موسی بهروزی 005153XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) 101018XXXX9 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای کورش کیهانی زاده 004986XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان 103803XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره در سمت های خود ابقا گردیدند. پ 930915XXXX27433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیوان خسروی ک. م 005118XXXX به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ش. م 101008XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلیل زرکش ک. م 146602XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) ش م 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای موسی بهروزی ک م 005153XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) ش م 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و آقای نیما مصلح ک. م 005519XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ش م 103803XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی شیخ زاده ک. م 283070XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ش. م 101003XXXX4 به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی در سمت های خود ابقا گردیدند. امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره معتبر می باشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکت های تجاری و مناقصات با امضای منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1775505 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی 1391 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی باش ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایران خودرو به ش ملی 101003XXXX4 شرکت ایران خودرو خراسان به ش م 103803XXXX0 شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو به شماره ملی 101008XXXX8 شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ایساکو به ش ملی 101007XXXX7 شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ایسکو به ش ملی 101018XXXX9 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1704389 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرجواد سلیمانی با کد ملی 153236436 به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به سمت رییس هییت مدیره آقای عبدالمجید ظفرمند با کد ملی 003291XXXX به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی شیخ زاده با کد ملی 283070XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو به سمت مدیر عامل آقای محمود کمانی با کد ملی 053068XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) سمت عضو هییت مدیره آقای نیما مصلح با کد ملی 005519XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو خراسان به سمت عضو هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات بجز قراردادهای شرکت، با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضا کلیه قراردادهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1704388 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/91 نیما مصلح به ک م 005519XXXX به جای حمید مرادی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به ش م 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. پ 1619822 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/12:

پیرو آگهی شماره 11288 ت 32 مورخ 2/5/91 و آگهی شماره 162267/91 مورخ 21/8/91 شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 136942 و شناسه ملی 101018XXXX4 اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که در آگهی سهامی خاص تایپ گردیده و بدین وسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/6/91 محمود کمانی با کد ملی 053068XXXX بجای محمد ابراهیمی به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو یا شناسه ملی 101007XXXX7 بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/21:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/6/90 و هییت مدیره مورخ 5/6/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/250 ریال بمبلغ 000/000/000/750 ریال منقسم به 000/000/750 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 21/8/1391 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 5/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/13:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/91 علی شیخ زاده به ک م 283070XXXX به جای حمید مرادی به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 10/10/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به نمایندگی علی شیخ زاده به کد ملی 283070XXXX شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به نمایندگی حمید مرادی به کد ملی 334005XXXX و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی 101008XXXX8 به نمایندگی میرجواد سلیمانی به کد ملی 153023XXXX و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به نمایندگی محمد ابراهیمی به کد ملی 042016XXXX و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به نمایندگی عبدالمجید ظفرمند به کد ملی 003291XXXX ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/90 میرجواد سلیمانی بسمت رییس هییت مدیره و عبدالمجید ظفرمند بسمت نایب رییس هییت مدیره و حمید مرادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به جز قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادهای شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/2/90 موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: طراحی و ساخت و تولید تجهیزات ابزار و ماشین افزار مربوط به نصب راه اندازی و تعمیر و نگهداری خطوط تولید خودرو صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمل و. نقل ریلی تولید و توزیع و انتقال نیرو صنایع معدنی تصفیه خانه ها و خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب عملیات ساختمانی تاسیس اتی و سایر صنایع خرید و فروش صادرات و واردات انواع ماشین آلات ابزار دقیق و هر نوع تجهیزات مرتبط با خطوط تولید و قطعات یدکی در صنایع خودرو نفت گاز و پتروشیمی حمل و نقل ریلی تولید و توزیع و انتقال نیرو صنایع معدنی تصفیه خانه ها و خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب عملیات ساختمانی و سایر صنایع سرمایه گذاری در شرکت ها از طریق خرید سهام تشکیل و تاسیس شرکت و یا مشارکت با اشخاص حقیقی داخلی و خارجی صدور یا ورود خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و انجام امور آموزش و تحقیقات در زمینه مختلف و مبادرت به هرگونه فعالیت برای انجام و یا تسهیل اجرای این امور استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات و امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص از طریق سرمایه گذاری و یا عقد قراردادهای پیمانکاری و یا خدمات مشاوره مهندسی در حوزه انرژی راه و ترابری حمل و نقل ریلی صنایع معدنی خودرو ارتباطات عملیات ساختمانی تاسیس اتی و سایر صنایع در داخل و یا خارج از کشور خرید و فروش و صادرات و واردات انواع خودرو و قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش آنها طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی (EPC) انواع سیستم های مکانیکال رباتیک و تاسیس ات جانبی سایت های عملیاتی سیستمهای روشنایی لوله کشی صنعتی و کابل های برق و مخابراتی کنترل سیستم فرآیند سیستم های اتوماسیون صنعتی سیستم های مانیتورینگ واسکادا سیستم های کنترل از راه دور نظیر انواع حسگرها و وسایل اعلام خطر و آتش نشانی ابزارهای اندازه گیری و کنترل و همچنین واردات و صادرات و خرید و فروش سیستم های مذکور و قطعات یدکی و ارایه خدمات مرتبط یا آنها انجام خدمات فنی و مهندسی مشاوره نظارت طراحی ساخت نصب راه اندازی خدمات پشتیبانی در زمینه پروژه های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات سیستم های الکترونیک پیشرفته خرید و فروش سهام و اوراق بهادار انتشار اوراق قرضه و مشارکت و انجام هرنوع فعالیت مالی مبادرت به هر گونه فعالیت هایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای آن لازم است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 8/9/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای ایران خودرو و شرکت ایران خودرو خراسان ـ طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودروـ تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو و شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/1387 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1386 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/86 شرکت مزبور که در تاریخ 29/2/87 واصل گردید: آقای محمد ابراهیمی بجای آقای اسداله اذعان به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/3/86 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به آگهی تغییرات صادره شماره 15630 ت 32 مورخ 26/2/86 بدینوسیله اعلام می گردد شرکت ایران خودرو با نمایندگی آقای مجید شیخانی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیده است که مراتب از قلم افتاده بدین ترتیب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/1/86 شرکت مزبور که در تاریخ 11/2/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان منوچهر منطقی و علی اصغر توفیق و حمید مرادی و اسداله اذعان و شرکت سهامی عام ایران خودرو. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/1/86 آقایان منوچهر منطقی به سمت رییس هییت مدیره، علی اصغر توفیق به سمت نایب رییس هییت مدیره، حمید مرادی به سمت مدیر عامل و اسداله اذعان و شرکت سهامی عام ایران خودرو اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیر عامل مشتمل بر 13 بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات شماره 31899 ت 32 مورخ 17/8/85 نوع شرکت سهامی عام و آقای منصور گدازگر به سمت مدیرعامل تعیین گردید که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/85 و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 19/7/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. منوچهر منطقی مجید شیخانی ناصر بیک زاده مرزبانی منوصر گدازگر شرکت سهامی عام ایران خودرو به نمایندگی حسین ضیایی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/85 آقایان منوچهر منطقی به سمت رییس هییت مدیره و مجید شیخانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و منصور گدازگر به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره یا یکی از اعضا هییت مدیره و آقای حمید مرادی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/5/84 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 78 ماده و 14 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم بشرح ذیل می باشد: نام شرکت: شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 136942 موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تولید تجهیزات ابزار و ماشین افزار، نصب و تعمیر و نگهداری خطوط تولید خودرو و سایر صنایع، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع ماشین آلات، ابزار دقیق و هر نوع تجهیزات مرتبط با خطوط تولید و قطعات یدکی، انواع خودرو و سایر صنایع، سرمایه گذاری در شرکتها از طریق خرید سهام تشکیل و تاسیس شرکت و یا مشارکت با اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، صدور یا ورود خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و انجام امور آموزش و تحقیقات در زمینه های مختلف و مبادرت به هرگونه فعالیت برای انجام و یا تسهیل اجرای این امور، استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات و امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص از طریق سرمایه گذاری یا عقد قراردادهای پیمانکاری و یا خدمات مشاوره مهندسی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (انرژی) و سایر صنایع در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع خودرو و قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش آنها، طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی EPC انواع سیستمهای مکانیکال، رباتیک و تاسیس ات جانبی سایتهای عملیاتی، سیستمهای روشنایی، لوله کشی صنعتی و کابلهای برق و مخابراتی، کنترل سیستم فرآیند سیستمهای کنترل از راه دور نظیر انواع حس گرها و وسایل اعلام خطر و آتش نشانی، ابزارهای اندازه گیری و کنترل و همچنین واردات و صادرات و خرید و فروش سیستمهای مذکور و قطعات یدکی و ارایه خدمات مرتبط با آنها و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، انتشار اوراق قرضه و مشارکت و انجام هر نوع فعالیت مالی، مبادرت به هرگونه فعالیتهایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای آن لازم است. مرکز اصلی شرکت: تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج می باشد و فاقد شعبه می باشد. سرمایه شرکت: به مبلغ 000/000/000/250 ریال منقسم به 000/000/250 سهم یکهزار ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده می باشد و فاقد سهام ممتاز می باشد. اعضای هییت مدیره و مشخصات آنان به شرح ذیل می باشد: آقایان رضا ویسه فرزند کریم به ش ش 1947 صادره از ساوجبلاغ به سمت رییس هییت مدیره، منوچهر منطقی فرزند علی اکبر به ش ش 179 صادره از تهران به سمت نایب رییس هییت مدیره، منصور گدازگر فرزند اسداله به ش ش 112 صادره از بروجرد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، مجید شیخانی فرزند علی اکبر به ش ش 93 صادره از تهران به سمت عضو هییت مدیره، ناصر بیک زاده مرزبانی فرزند علیجان به ش ش 2323 صادره از تهران به سمت عضو هییت مدیره، حسین ضیایی فرزند محمود به ش ش 435 صادره از تربت حیدریه به سمت عضو هییت مدیره، ساسان سعیدی فرزند علی به ش ش 1007 صادره از تهران به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنان صرفنظر از تعداد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند. از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید. موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هییت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه که برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماده پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. در این تاریخ کلیه بدهی های شرکت معادل 411/416/4 میلیون ریال و بدهیهای دیگران که شرکت آنرا تضمین نموده مبلغ 000/112/23 میلیون ریال می باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 18/5/82 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/83 سرمایبه شرکت از مبلغ 120 ، 000 ، 000 ، 000 ریال به مبلغ 160 ، 000 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 160 ، 000 ، 000 سهم 1 ، 000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 4/2/84 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 27461/32 مورخ 27/5/83 آقای منصور گدازگر به سمت مدیر عامل جدید به جای آقای مجید شیخانی برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/83 کلیه اوراق و اسناد شرکت از هر نوع با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره یا یکی از اعضای هییت مدیره و آقای حمید مرادی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/2/83 آقای منصور گدازگر بسمت مدیرعامل جدید به جای آقای مجید شیخانی بسمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 17/5/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 اعضا هییت مدیره قبلی به مدت دو سال در سمت خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 17/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/81 و هییت مدیره مورخ 27/1/82 سرمایه شرکت از مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال به 12XXXXXXXX00 ریال منقسم به 120 میلیون سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 15/2/82 تکمیل امضا گردیده است اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی