اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 645

شناسه ملی: 10720085273

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1394 که برابرنامه شماره 4880 مورخ 7/8/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ـ آقای اسماعیل نصراللهی با کد ملی 266815XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد نصراللهی با کد ملی 259081XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم مریم نیرومند با کد ملی 006037XXXX به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند وحق امضا کلیه قراردادهاواسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته واوراق بهادار وبرداشت از حسابجاری شرکت با امضای رییس هییت مدیره ومدیرعامل آقای اسماعیل نصراللهی ونایب رییس هییت مدیره آقای محمد نصراللهی ومهر شرکت معتبراست ونامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می باشد. ش 940904XXXX88268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1394 که برابرنامه شماره 4880 مورخ 7/8/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 8/6/97 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقایان اسماعیل نصراللهی به کد ملی 266815XXXX و محمدنصراللهی به کد ملی 259081XXXX وخانم مریم نیرومند تخصمی به کد ملی 006037XXXX وخانم زینب نصراللهی به کد ملی 259121XXXX که نفراول تا سوم به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره ونفرچهارم به عنوان عضوعلی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ 2 ـ آقای مرتضی نصراللهی به کد ملی 259115XXXX وخانم شمیم رهنما به کد ملی 006202XXXX که به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940904XXXX75831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/4/89 شرکت تعاونی و تولیدی مصنوعات چوبی گیل چوب نصر به شماره ثبت 645 به شناسه ملی 107200XXXX3 که برابر نامه شماره 510/425 مورخ 24/4/89 اداره تعاون تایید شده است تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد شده است.: 1 خانم مریم نیرومند و زینب نصرالهی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 2 شعبه شرکت واقع در تهران خیابان هاشمی کوچه روغنی بن بست دوم پلاک 2 واحد 4 دایر گردید. رییس ثبت اسناد شهرستان صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 4/4/88 شرکت تعاونی مصنوعات چوبی گیل چوب نصر شماره ثبت 645 که برابر نامه شماره 501/425 اداره تعاون تایید شده است تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد شده است. 1 - آقایان اسماعیل نصرالهی چکوسری و حسن پرهیزی گشتی و مرتضی نصرالهی چکوسری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و شمیم رهنما به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 - آقای محمد نصرالهی چکوسری و ینب نصرالهی چکوسری به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - همچنین به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 4/4/88 شرکت فوق آقای اسماعیل نصرالهی به عنوان رییس هییت مدیره و حسن پرهیزی گشتی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مرتضی نصرالهی چکوسری منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و آقای اسماعیل نصرالهی با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شد و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار و برداشت از حساب جاری شرکت با امضای نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی