اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 405722

شناسه ملی: 10860394962

تاریخ ثبت: 1384/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

کد پستی: 1341755131

آدرس: تهران بلوار استادمعین ، نبش کوچه صاحب الزمان پلاک 129 طبقه دوم واحد 3

تاریخ تاسیس: 1384/03/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/30:

1,500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: آقای عبداله داداش کد ملی 504962XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای بابک شفیعی کد ملی 527965XXXX بسمت رییس وعضو هییت مدیره آقای امین اکبری چیانه کد ملی 423170XXXX بسمت نایب رییس وعضو هییت مدیره قای حسن اسمعیل پورفلاحی کد ملی 137288XXXX بسمت عضو هییت مدیره امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. آقای فریبرز شمسی جوکندان بشماره ملی: 263159XXXX و آقای محسن قاسمی بشماره ملی: 001137XXXX بترتیب به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند پ 970312XXXX63663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فردوس کشیری بشماره ملی 224989XXXX و امیر ندرخانی قرقشه بشماره ملی 007765XXXX بترتیب به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب شدند. پ 950617XXXX29228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران: بلوار استادمعین، نبش کوچه صاحب الزمان پلاک 129 طبقه دوم واحد 3 کدپستی 134175XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 150000000 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX ریال منقسم به 300 سهم 5000000 ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 950712XXXX06620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان ستارخان، ابتدای خیابان دکتر حبیب الهی، پلاک 305 طبقه 4 کدپستی 145597XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - شعبه شرکت درشهر تبریز: چهارراه عباسی، خیابان شهید رجایی(یوسف آباد) بن بست ارکیده، پلاک 14 ، طبقه 3 ، واحد 5 کدپستی 576955XXXX تاسیس گردید. پ 941019XXXX08507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بابک شفیعی ش م 527965XXXX عبداله داداشی ش م 504962XXXX امین اکبری چیانه ش م 423170XXXX وحسن اسمعیل پور فلاحی ش م 137288XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای عبداله داداشی بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره وآقای بابک شفیعی بسمت رییس وعضو هییت مدیره و آقای امین اکبری چیانه بسمت نایب رییس وعضو هییت مدیره وآقای حسن اسمعیل پورفلاحی بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای امیر ندرخانی به شماره ملی 007765XXXX و آقای محسن قاسمی به شماره ملی 001137XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ 940809XXXX94772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/11:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان آذربایجانشرقی واحد تبریز به استان تهران واحد تهران به نشانی جدید استان تهران تهرانپارس خیابان تیرانداز نبش خیابان 166 غربی ساختمان نگین پلاک 1 طبقه 3 واحد 13 کدپستی 165499XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 11/07/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX116227XXXX مسیول اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 16/01/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی رضا وفایی فر به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز نقوی دوشتور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/01/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک شفیعی و آقای امین اکبری چیانه و آقای عبداله داداشی ورگهان و آقای حسن اسمعیل پور فلاحی تا تاریخ 16/01/1394/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله داداشی ورگهان به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک شفیعی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن اسمعیل پور فلاحی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین اکبری چیانه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبداله داداشی ورگهان به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 23/02/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX115772XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/09:

بموجب نامه شماره 75046 الف 32 مورخ 23/12/1390 و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/1390 مرکز اصلی شرکت داغمان بتن سهامی خاص به شماره ثبت 405722 واحد ثبتی تهران به نشانی استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان شهید رجایی بن بست ارکیده پلاک 14 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 33840 و شناسه ملی 108603XXXX2 بثبت رسیده و در تاریخ 09/02/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان آذربایجان شرقی واحد تبریز به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ـ چهارراه عباسی خیابان شهید رجایی بن بست ارکیده پلاک 14 کدپستی 515565XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 04/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/20:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/7/89 که در تاریخ 14/7/89 به این اداره واصل گردیده: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید : تهران ستارخان خیابان شهید حبیب الهی پلاک 305 واحد 4 و کدپستی 145597XXXX و تلفن 766525356 تغییر و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر تغییر یافت انجام کلیه عملیات پیمانکاری و مشاوره و ارایه طرح و اجرا در بخشهای، ساختمان، راهسازی، تاسیس ات و تجهیزات، آب نیرو، ارتباطات، صنعت و معدن، مرمت آثارباستانی، کاوشهای زمینی و فاضلاب و ابنیه فنی در سراسر کشور، واردات و صادرات ماشین آلات و مصالح ساختمانی و خرید و فروش کلیه مصالح ساختمانی و ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 22/12/88 شرکت داغمان بتن (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 17600 و شناسه ملی 108603XXXX2 ، ماده 31 اساسنامه بشرح زیر تغییر یافت: شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از چهار نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران قابل عزل و تعویض خواهند بود همچنین یک نفر منشی بمدت دو سال از بین هییت مدیره شرکت انتخاب خواهد شود و آقایان عبداله داداشی ورگهان و اسماعیل داداشی ورگهان و حسن اسمعیل پور فلاحی و داود داداشی ورگهان به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقایان محمد نقوی دشتور و بهروز نقوی دوشتور بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقایان اسماعیل داداشی ورگهان بسمت رییس هییت مدیره و داود داداشی ورگهان بسمت نایب رییس هییت مدیره و عبداله داداشی ورگهان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حسن اسمعیل پور فلاحی بسمت عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/11/88 شرکت داغمان بتن ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 17600 ب شناسه ملی 108603XXXX2 ، آقایان عبد اله داداشی ورگهان و اسماعیل داداشی ورگهان و حسن اسمعیل پور فلاحی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال و آقایان محمد نقوی دشتور و بهروز نقوی دوشتور به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقایان اسماعیل داداشی ورگهان به سمت رییس هییت مدیره و عبداله داداشی ورگهان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسن اسمعیل پور فلاحی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/10/86 شرکت داغمان بتن ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 17600 آدرس محل شعبه شرکت در تهران از محل قبلی به آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیب الهی، پلاک 435 ، واحد 4 کدپستی 145597XXXX تغییر یافت سپس آقایان عبداله داداشی و رگهان و اسماعیل دادشی و رگهان و حسن اسمعیل پور فلاحی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و محمد نقوی دشتور به عنوان بازرس اصلی و بهروز نقوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب و سپس آقایان اسماعیل داداشی ورگهان به عنوان رییس هییت مدیره و عبداله داداشی ورگهان به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسن اسمعیل پور فلاحی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلیه هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/22:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت داغمان بتن ( سهامی خاص) که در تاریخ 8/3/84 تحت شماره 17600 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/3/84 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود : 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات پیمانکاری و مشاوره و ارایه طرح و اجرا در بخشهای راهسازی، و شهرکهای صنعتی و مسکونی، سد، پروژه های آبیاری و زهکشی و گاز و فاضلاب و ابینه فنی در سراسر کشور، واردات و صادرات ماشین آلات و مصالح ساختمانی و خرید و فروش و تولید کلیه مصالح ساختمانی 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی سهم با نام پنجاه هزار ریالی که 35 % آن تودیع و بقیه در تعهد سهامداران میباشد 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز خیابان شهید رجایی بن بست ارکیده پلاک 14 تلفن 6588115 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا : آقای اسماعیل داداشی ورگهان به سمت رییس هییت مدیره و خانم سمیه شهبازی بمست نایب رییس هییت مدیره و عبداله داداشی ورگهان ورگهان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیده اند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا آقای عبداله داداشی ورگهان ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره ) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا آقای عبداله داداشی مدیر عامل و عضو هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد 6 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه 7 - بازرس اصلی و علی البدل : حسین اسمعیل بور فلاحی و جلال جهانی مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی