اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 351685

شناسه ملی: 10103979090

تاریخ ثبت: 1388/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/19

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران پونک بلوار کمالی خ یاس ک شهید مروی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/19:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/3/1388 تحت شماره 351685 و شناسه ملی 101039XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/3/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی اجرا نظارت و نگهداری فضای سبز طراحی اجرا نظارت و نگهداری گلخانه صادرات نهاده های کشاورزی احداث و نگهداری زمینهای ورزشی احداث باغبانی مثمر و غیرمثمر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک بلوار کمالی خ یاس ک شهید مروی پ 6 ط اول 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای جهان بخش جعفری جی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای نادر سودبر به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد ملک جانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد ملک جانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی