اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 322

شناسه ملی: 10861820833

تاریخ ثبت: 1388/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: به منطقه آزاد ارس مجتمع تجاری کاسپین غرفه شماره 105

کد پستی: 5441734665

تاریخ تاسیس: 1388/12/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/7/89 شرکت مزبور که در تاریخ 10/7/89 تحت شماره 6576 ث به این واحد واصل گردید تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به منطقه آزاد ارس مجتمع تجاری کاسپین غرفه شماره 105 کدپستی 544173XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. سرپرست ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در 3/12/88 تحت شماره 322 و شناسه ملی 108618XXXX3 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مدیریت و انجام امور خدمات پس از فروش جهت کالاهای وارداتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیردولتی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ شاهمار پلاک 2/15 کدپستی 544181XXXX 4 ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ده میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به یکصد سهم بانام یکصدهزار ریالی که مبلغ 000/500/3 سه میلیون و پانصدهزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1777/5480/48 مورخ 3/12/88 بانک تجارت شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: غلامرضا آریانی خیر مسجد تبریز به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ احمد آریانی خیره مسجدی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ لیلا گل محمدی عیسی لو عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 8 ـ بازرسان شرکت: علیرضا بری به سمت بازرس اصلی و لیلا امین زاده لور به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 9 ـ اساسنامه شرکت: در 64 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید. 10 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی