اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1449

شناسه ملی: 10862013650

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: جدید شرکت در یاسوج شهرک صنعتی شماره 3 فرودگاه فاز 2 خیابان یکم صنعت جنوبی

کد پستی: 7591189838

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: علی مرادیان به شماره ملی 423005XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و میترا بخشی زاده به شماره ملی 426948XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نبی اله رستمی به شماره ملی 423173XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا علی مرادیان (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است ش 970216XXXX18945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/02/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 علی مرادیان به شماره ملی 423005XXXX و میترا بخشی زاده به شماره ملی 426948XXXX و نبی اله رستمی به شماره ملی 423173XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 نصیر امیرپور شرف آباد سفلی به شماره ملی 423044XXXX به سمت بازرس اصلی و شورانگیز محمدزاده دولت آباد به شماره ملی 423164XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 970216XXXX25684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1395 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نصیر امیرپور شرف آباد سفلی به شماره ملی 423044XXXX به سمت بازرس اصلی و شورانگیز محمدزاده دولت آباد به شماره ملی 423164XXXX سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 2 ـ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 951013XXXX38696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/7/1395 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محل جدید شرکت در یاسوج ـ شهرک صنعتی شماره 3 (فرودگاه) ـ فاز 2 ـ خیابان یکم صنعت جنوبی کدپستی 759118XXXX تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950727XXXX72468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 علی مرادیان به شماره ملی 423005XXXX و میترا بخشی زاده به شماره ملی 426948XXXX و فرزانه عربی نره به شماره ملی 128895XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 پریسا نسیمی به شماره ملی 527953XXXX به سمت بازرس اصلی و شورانگیز محمدزاده دولت آباد به شماره ملی 423164XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950518XXXX81568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مرادیان به شماره ملی 423005XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و میترا بخشی زاده به شماره ملی 426948XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه عربی نره به شماره ملی 128895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا علی مرادیان (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبراست. ش 950518XXXX93502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/1/93 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علی مرادیان به شماره ملی 423005XXXX و میترا بخشی زاده به شماره ملی 426948XXXX و فرزانه عربی نره به شماره ملی 128895XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ پریسا نسیمی به شماره ملی 527953XXXX به سمت بازرس اصلی و شورانگیز محمدزاده به شماره ملی 423164XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 700940XXXX110001XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/1/93 تغییرات ذیل اتخاذ شد: علی مرادیان به شماره ملی 423005XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و میترا بخشی زاده به شماره ملی 426948XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه عربی نره به شماره ملی 128895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضا علی مرادیان ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 700940XXXX110001XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/3/91 شرکت مذکور که در محل شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 2/3/91 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ حمید رضا عمان با واگذاری کلیه سهام خود یعنی پنج سهم به علی مرادیان و نسرین بخشی زاده با واگذاری کلیه سهام خود یعنی ده سهم به میترا بخشی زاده از شرکت خارج گردید. 2 ـ ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت. 3 ـ علی مرادیان و میترا بخشی زاده و فرزانه عربی نره بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. 4 ـ پریسا نسیمی بسمت بازرس اصلی و شورانگیز محمدزاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 ـ مدیران و درندگان حق امضا: علی مرادیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و میترا بخشی زاده بسمت رییس هییت مدیره و فرزانه عربی نره بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی با امضا علی مرادیان (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/7/88 شرکت فاراد نیروی دنا ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1449 تغییرات ذیل صورت گرفت و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 آقای علی مرادیان از سمت عضو اصلی هییت مدیره خارج و بصورت سهامدار عادی شرکت قرار گرفت. 2 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای جهانگیر عربی به سمت مدیر عامل ، خانم نسرین بخشی زاده به سمت رییس هییت مدیره، خانم فرزانه عربی نره به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمید رضا عمان به سمت عضو اصلی هییت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی و اداری باامضا آقای جهانگیر عربی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 خانم میترا بخشی زاده به سمت بازرس اصلی، خانم شورانگیز محمد زاده به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی