اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 182

شناسه ملی: 10820010531

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1398 و باستناد مجوز شماره 40816/75 مورخ 28/9/98 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان رمضان شهبازی با کد ملی 403030XXXX ، محسن شهبازی با کد ملی 402006XXXX و ابوالفضل شهبازی با کد ملی 403030XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقایان محمود علی مرادی با کد ملی 403030XXXX و جلال مرادی با کد ملی 402011XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 981012XXXX94323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1398 و باستناد مجوز شماره 40816/75 مورخ 28/9/98 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به سمت ذیل تعیین گردیدند: رمضان شهبازی با کد ملی 403030XXXX به عنوان رییس هییت مدیره محسن شهبازی با کد ملی 402006XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ابوالفضل شهبازی با کد ملی 403030XXXX به عنوان عضو هییت مدیره اکبر شهبازی با کد ملی 402013XXXX ( و هییت مدیره) به عنوان مدیر عامل 2 - صاحبان امضا مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیر عامل آقای اکبر شهبازی و رییس هییت مدیره آقای رمضان شهبازی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه ها با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 981012XXXX77667 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1398 و باستناد مجوز شماره 40816/75 مورخ 28/9/98 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ماده 33 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک 1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی ازآن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. ش 981012XXXX73431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1396 و باستناد نامه شماره 20594/75 مورخ 10/7/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان رمضان شهبازی با کد ملی 403030XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ، محسن شهبازی با کد ملی 402006XXXX به عنوان نایب رییس ، براتعلی شهبازی با کد ملی 403185XXXX به عنوان عضو هییت مدیر و آقای اکبر شهبازی با کد ملی 402013XXXX (خارج از شرکا و هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل آقای اکبر شهبازی و رییس هییت مدیره آقای رمضان شهبازی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، اوراق عادی و نامه ها با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960801XXXX66253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1396 و باستناد نامه شماره 20594/75 مورخ 10/7/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان رمضان شهبازی با کد ملی 403030XXXX ، محسن شهبازی با کد ملی 402006XXXX و براتعلی شهبازی با کد ملی 403185XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان یاور عباسی با کد ملی 403037XXXX و زعفر عباسی با کد ملی 40303XXXX7 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960801XXXX13663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای رمضان شهبازی با کد ملی 403030XXXX ـ آقای براتعلی شهبازی با کد ملی 403185XXXX ـ آقای محسن شهبازی با کد ملی 402006XXXX 2 ـ آقای یاور عباسی با کد ملی 403037XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای زعفر عباسی با کد ملی 40303XXXX7 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940605XXXX83452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رمضان شهبازی با کد ملی 403030XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای محسن شهبازی با کد ملی 402006XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای براتعلی شهبازی با کد ملی 403185XXXX به عنوان عضو هییت مدیره آقای اکبر شهبازی با کد ملی 402013XXXX خارج از شرکا به عنوان مدیرعامل شرکت 2 ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی و نامه ها با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 940605XXXX23356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقایان رمضان شهبازی کد ملی 403030XXXX بسمت رییس، محسن شهبازی کد ملی 402006XXXX بسمت نایب رییس و براتعلی شهبازی کد ملی 403185XXXX به عنوان عضو هییت مدیره هر سه اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای اکبر شهبازی کد ملی 402013XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شد. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل باتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ آقایان یاور عباسی کد ملی 403037XXXX و زعفر عباسی کد ملی 40303XXXX7 بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک کبودراهنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی