اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1076

شناسه ملی: 10100122533

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 30 نفر

آدرس: شهریار بخش مرکزی شهر باغستان شهرک 22 بهمن خیابان خاکی خیابان شهید بهشتی جاده تهران شهریار پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3359761348

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 و مجوز شماره 375972 مورخ 23/12/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به شهریار ـ بخش مرکزی ـ شهر باغستان ـ شهرک 22 بهمن ـ خیابان خاکی ـ خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهریار) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی 335976XXXX تغییر یافت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970201XXXX17491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/08/1396 و مجوز شماره 298768 مورخ 10/10/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت های مالی سالهای 93 ـ 94 ـ 95 به تصویب رسید. آقای قیصر مومنی مهر به شماره ملی 592937XXXX و آقای صادق فیضی به شماره ملی 007711XXXX و آقای عابدین جعفری به شماره ملی 005341XXXX و آقای علیرضا حبیبی به شماره ملی 006636XXXX و آقای محمد رضا تیموری به شماره ملی 007420XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای سعید اسدی به شماره ملی 006661XXXX و آقای کاظم عالی زاده به شماره ملی 006602XXXX و آقای مهدی احدی به شماره ملی 006183XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.. آقای مرتضی حامدی شیخ جان به شماره ملی 005867XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محققی به شماره ملی 001332XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 961212XXXX94660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1396 و مجوز شماره 298768 مورخ 10/10/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق فیضی به شماره ملی 007711XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عابدین جعفری به شماره ملی 005341XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حبیبی به شماره ملی 006636XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای قیصر مومنی مهر به شماره ملی 592937XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 3 انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا آقای قیصر مومنی مهر مدیرعامل به عنوان امضای ثابت و آقای صادق فیضی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. و در غیاب رییس هییت مدیره امضای آقای عابدین جعفری نایب رییس هییت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 961212XXXX48635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/01/1395 و مجوز شماره 23302 , 111 , 932 مورخ 28/01/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عابدین جعفری به شماره ملی 005341XXXX به جای آقای قیصر مومنی مهر به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سعید اسدی دلیوند به شماره ملی 006661XXXX به جای آقای سید داود زرنگین به سمت منشی هییت مدیره و آقای قیصر مومنی مهر به شماره ملی 592937XXXX به جای آقای احمد آقا آقاجانپور به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950207XXXX68324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/11/1394 و مجوز شماره 384804 , 111 , 942 مورخ 11/12/1394 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. آقایان احمد آقاجانپور به شماره ملی 630982XXXX و عابدین جعفری به شماره ملی 005341XXXX و صادق فیضی به شماره ملی 007711XXXX و سید داود زرنگین به شماره ملی 491116XXXX و قیصر مومنی مهر به شماره ملی 592937XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان سعید اسدی دلیوند به شماره ملی 006661XXXX و محمد آهنگر به شماره ملی 491019XXXX و محسن نظیری پور به شماره ملی 006434XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی حامدی شیخ جان به شماره ملی 005867XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سید جواد میر محمد علی به شماره ملی 007592XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 941218XXXX01314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1394 و مجوز شماره 384804 , 111 , 942 مورخ 11/12/1394 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق فیضی به شماره ملی 007711XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای قیصر مومنی مهر به شماره ملی 592937XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید داود زرنگین به شماره ملی 491116XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای احمد آقاجانپور به شماره ملی 630982XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941218XXXX76890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1394 و مجوز شماره 93866 , 111 , 932 مورخ 03/04/1394 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 57 ماده و 28 تبصره به تصویب رسید. ش 940701XXXX97848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/14:

به استناد نامه شماره 295158/111/922 مورخه 8/12/92 اداره تعاون شهریار و مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 23/9/92 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان حمیدرضا توشه بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 2 ـ صورت های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب مجمع رسید. به استناد نامه شماره 298193/111/922 مورخ 11/12/92 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار و مطابق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/92 شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 3 ـ آقایان علیرضا صادقی به شماره ملی 006675XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای حسن صادق عمل نیک رفتار به شماره ملی 005396XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشید گرمابی به شماره ملی 005569XXXX بسمت منشی هییت مدیره و آقای علیرضا زادحسینی به شماره ملی 004302XXXX مدیرعامل تا تاریخ 23/6/93 منصوب شده اند، و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و... با دو امضا آقای علیرضا زادحسینی (مدیرعامل) به عنوان دارنده امضا ثابت و آقای علیرضا صادقی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای حسن صادق عمل نیک رفتار (نایب رییس هییت مدیره) معتبر میباشد. ش 1826963 ثبت اسناد شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/28:

به استناد آگهی صادره به شماره 4697 مورخه 14/2/93 خانم سعیده متولی خامنه به شماره ملی 007181XXXX به اعضای هییت مدیره اضافه می گردد. ش 1826964 رییس اداره ثبت اسناد شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 2/10897 ت . ش مورخه 9/6/87 اداره تعاون شهرستان شهریار و مطابق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/5/87 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. 2 فرامرز سلطانی به سمت بازرس اصلی و امیر کاشیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 آقایان علی رسولی مقدم و داود مرادی و حمید سلگی و ناصر سودمند و علیرضا زادحسینی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای علیرضا بهاری و حسن سلیمی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/5/87 آقای حمید سلگی به سمت رییس هییت مدیره و علی رسولی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و داود مرادی به سمت منشی هییت مدیره و علیرضا زادحسینی به سمت مدیر عامل تعیین شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با دو امضا علیرضا زادحسینی ( مدیر عامل ) به عنوان دارنده امضا ثابت وحمید سلگی ( رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رییس هییت مدیره امضا علی رسولی مقدم (نایب رییس هییت مدیره) معتبر است. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی