اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/27:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که طی تاییدیه شماره 1810 14/11/86 اداره تعاون دلیجان واصل گردید و در تاریخ 20/11/86 تحت شماره 998 در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تهیه زمین و ساخت مسکن برای اعضا. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان امام، بالاتر از بانک ملت قدیم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون و هشتصد هزار ریال منقسم به شصت و چهار سهم دویست هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: فضل الله عسگری دریوقا به سمت رییس هییت مدیره و حمیدرضا نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود بیگی زاده به سمت منشی هییت مدیره و محمد تقی منصوری به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال و حمیدرضا نظری به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 بازرس اصلی و علی البدل: ابراهیم احمدی و غلامحسین حسینی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی