اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20573

شناسه ملی: 10260414344

تاریخ ثبت: 1382/03/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 25 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/10:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/04:

20,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 17 و 18/9/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 . رضا شانظری به کد ملی 109109XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد رضا شانظری به کد ملی 111013831 به سمت نایب رییس هییت مدیره و نسیم چگونیان با کد ملی 128100XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 . علی سینا رادفر با کد ملی 127012XXXX و رضا علی نخست با کد ملی 032136XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1391 تصویب شد. ماده 25 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد میزان سهام وثیقه مدیران مندرج در ماده 25 از 5 سهم به یک سهم کاهش یافت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/9/92 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114640XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6 و 5 و 1/6/91 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی بالا بردن مبلغ اسمی سهام از مبلغ 000/000/20 ریال بمبلغ 000/000/300 ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/300 ریال نقدی است که به 100 سهم 000/000/3 ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. تراز مالی 90 تصویب گردید و علی سینا راد فرد کد ملی 127012XXXX و کدپستی 816389XXXX و رضا علی نخست کد ملی 032136XXXX و کدپستی 817781XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 8/6/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 30/7/90 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان رضا شانظری به کد ملی 109109XXXX و کدپستی 817676XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و محمد رضا شانظری به کد ملی 111013831 و کدپستی 817677XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نسیم چگونیان به کد ملی 128100XXXX و کدپستی 817676XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت د و سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان مرتضی چگونیان به کد ملی 128578XXXX و کدپستی 817378XXXX و رضا علی نخست به کد ملی 032136XXXX و کدپستی 817781XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است . امضای ذیل ثبت در تاریخ 2/8/1390 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 14 و 16/8/1388 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان رضا شاه نظری و محمد رضا شاه نظری و خانم نسیم چگونیان بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان فرشاد نورانیان و حامد تن ساز بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای رضا شاه نظری را بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد رضا شاه نظری را بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 ـ سرمایه شرکت از محل واریز نقدی از طریق افزایش بهای اسمی شرکت بموجب گواهی شماره 526/92122 ـ 18/8/88 از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ 000/000/20 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/20 ریال نقدی است که به 100 سهم 000/200 ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/8/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/9/86 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقایان رضا و محمد رضا شانظری و خانم نسیم چگونیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان فرشاد نوریان و سیاوش بنایی بروجنی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای رضا شانظری را به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا شانظری را به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نسیم چگونیان را به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید. 4 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 6/9/86 تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/23:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/85 اختیارات مندرج در صورتجلسه نامبرده به مدیر عامل تفویض گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/11/84 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - رضا و محمد رضا شاه نظری- نسیم چگونیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود رضا شاه نظری را به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، محمد رضا شاه نظری را به سمت نایب رییس هییت مدیره و نسیم چگونیان را به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً رییس هییت مدیره می تواند مدیر عامل نیز باشد و مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. توضیحاً سرمایه شرکت به اشتباه در روزنامه رسمی مبلغ یک میلیون ریال تمام که به یکصد سهم دو هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده که صحیح آن یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/12/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است 1 - آقایان رضا شاه نظری سید مهدی حسینی بهارانچی و علی قوه عود بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند 2 - هییت مدیره از بین خود رضا شانظری را بسمت مدیرعامل رییس هییت مدیره علی قوه عود را بسمت نایب رییس (هییت مدیره ) و سید مهدی حسینی بهارانچی بسمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناَ رییس هییت مدیره میتواند در عین حال مدیرعامل نیز باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 30/1/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - رضا شاه نظری، علی قوه عود، نسیم چگونیان بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود رضا شاه نظری رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علی قوه عود را بسمت نایب رییس (هییت مدیره) نسیم چگونیان عضو هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا رییس هییت مدیره می تواند در عین حال مدیرعامل نیز باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیمانکاران سپاهان مبین سهامی خاص که در تاریخ 26/3/82 تحت شماره ( 20573 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی نسل فردا آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام فعالیت در زمینه انواع ساخت و ساز ابنیه ساختمان و تاسیس ات و خدمات وابسته انجام کلیه امور خدماتی از قبیل تامین نیروی انسانی موقت نگهداری و تعمیر اماکن طبخ و توزیع غذا طراحی و اجرای فضای سبز اخذ و اعطای نمایندگی مشارکت و خرید سهام سایر شرکتها و موسسات انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات خرید و فروش کلیه ملزومات کامپیوتری نصب و راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری ساده سازی اتوماسیون های اداری و تهیه نرم افزار کاربردی 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان چهارباغ عباسی مجتمع تجاری چهارباغ طبقه سوم شرقی 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تمام است که 35 % بهای اسمی آن به صورت نقد پرداخت شد و مابقی در تعهد اعضا است کل سرمایه شرکت به یکصد سهم دو هزارریالی با نام عادی تقسیم شده است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 1/4/82 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا : آقایان رضا شانظری رییس علی قوه عود نایب رییس هییت مدیره و خانم نسیم چگونیان عضو هییت مدیره و آقای مسیح میرخلف مدیر عامل شرکت خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شده و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضا متفق رییس و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است 6 - آقای فرشاد نورانیان فر و سیاوش بنایی بروجنی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی