اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 35829

شناسه ملی: 10420283501

تاریخ ثبت: 1388/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/08/30

آدرس: 1 3 استان خوزستان ، شهرستان اهواز کوی ملت خ 13 اقبال لاهوری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/8/1388 تحت شماره 35829 و شناسه ملی 104202XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی خدمات پشتیبانی اخذ مشارکت بااشخاص حقوقی تهیه و توزیع پخش مواد غذایی تهیه و طبخ و سرو و توزیع مواد غذایی بسته بندی مواد غذایی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خوزستان، شهرستان اهواز کوی ملت خ 13 اقبال لاهوری پ 12 تلفن 4471558 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 65/2664 مورخ 23/6/1388 نزد بانک صادرات شعبه کوی ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای البرز راکی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای عقیل راکی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای علی راکی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای علی راکی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها باامضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای رحیم عزیزی منش به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای اسمعیل دستیار به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی