اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 309

شناسه ملی: 14006629755

تاریخ ثبت: 1395/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 8476116781

آدرس: در واحد ثبتی لنجان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش باغ بهادران ، شهر باغ بهادران ، محله امام خمینی ، کوچه رسالت ، خیابان امام خمینی شمالی ، پلاک 280 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/12/11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1398 و نامه شماره 6981/1/2053 مورخ 10/6/1398 فرمانداری لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی موسسه در واحد ثبتی لنجان به نشانی استان اصفهان، شهرستان لنجان، بخش باغ بهادران، شهر باغ بهادران، محله امام خمینی، کوچه (رسالت)، خیابان امام خمینی شمالی، پلاک 280 ، طبقه همکف کدپستی 847611XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980724XXXX22939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/02/1398 و نامه شماره 6981/1/2053 مورخ 10/6/1398 فرمانداری لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ترکی باغبادرانی شماره ملی 620965XXXX ، و مجتبی شفیعی باغبادرانی شماره ملی 620964XXXX و غلامحسین شکرچی باغبادرانی شماره ملی 620965XXXX و محمدرضا ترک علنقی پورشماره ملی 197039XXXX و جعفر ایزدی لای بیدی شماره ملی 620978XXXX به سمت اعضا اصلی و سهراب امیری باغبادرانی شماره ملی 128473XXXX و عصمت شکرچی باغبادرانی شماره ملی 620964XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. فضلعلی بهادران باغبادرانی شماره ملی 620964XXXX و محمدرضا طاهری باغبادرانی شماره ملی 620967XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 980724XXXX09209 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1398 و نامه شماره 6981/1/2053 مورخ 10/6/1398 فرمانداری لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ترک علنقی پور کد ملی 197039XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مجتبی شفیعی باغبادرانی کد ملی 620964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وجعفر ایزدی لای بیدی کد ملی 620978XXXX به سمت عضو اصلی و خزانه دار و مجید ترکی باغبادرانی کد ملی 620965XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل وغلامحسین شکرچی کد ملی 620965XXXX به سمت عضو اصلی و منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 980724XXXX80124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/11:

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه الغدیر باغبادران درتاریخ 11/12/1395 به شماره ثبت 309 به شناسه ملی 140066XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: کلیات: امور خیریه و کمک به ایتام، نیازمندان، سالمندان. کمک به ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی ایتام، نیازمندان و سالمندان. ب: روش اجرای هدف: جذب عضو. جلب مشارکت داوطلبانه و مستمر اقشار مختلف مردم. سوق دهی تغییر روشهای توزیع نذورات و خیرات. تلاش در جهت تعیین و تامین زمین و یا مکانی مناسب با مشارکت افراد خیر و ساخت و تجهیز آن با استفاده از کمک یا مشارکت افراد خیر. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر باغ بهادران ـ امام خمینی ـ خیابان شهرداری ـ خیابان وشمندجان ـ پلاک 31 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 847611XXXX اولین مدیران: آقای محمدرضا ترک علنقی پور به شماره ملی 197039XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مجتبی شفیعی باغبادرانی به شماره ملی 620964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مجتبی ترکی باغبادرانی 620966XXXX به سمت خزانه دار، آقای مجید ترکی باغبادرانی به شماره ملی 620965XXXX به سمت مدیرعامل، آقای غلامحسین شکرچی باغبادرانی به شماره ملی 620965XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره، خانم عصمت شکرچی باغبادرانی به شماره ملی 620964XXXX و آقای جعفر ایزدی لای بیدی به شماره ملی 620978XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرسان اصلی و علی البدل: آقای فضلعلی بهادران باغبادرانی به شماره ملی 620964XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا طاهری باغبادرانی به شماره ملی 620967XXXX به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. به استناد نامه شماره 11449/1/2053 مورخ 28/09/1395 فرمانداری شهرستان لنجان ثبت و آگهی گردید. ش 951211XXXX66485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی