اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2948

شناسه ملی: 10500063791

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 9816936594

آدرس: و اسماعیل بی باک کد ملی 3650189860

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری در ایجاد و احداث راه اندازی واحد های تولیدی و صنعتی و مصرفی , کشاورزی از فعالیت های شرکت حذف گردد. ش 400970XXXX116366XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 08/04/92 که مدارک طی شماره 822/110 19/4/92 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان واصل گردیده: 1 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید 2 غلامرضا قاسمی کد ملی 563976XXXX کدپستی 918965XXXX به عنوان بازرس اصلی و اسماعیل بی باک کد ملی 365018XXXX کدپستی 998163XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 3 محمد رضا واحدی کد ملی 362015XXXX کدپستی 981391XXXX غلام نبی کرد کد ملی 059798XXXX3 کدپستی 981686XXXX خسرو تاش براهویی کد ملی 367342XXXX کدپستی 981693XXXX رضا حیدری کد ملی 367058XXXX کدپستی 981685XXXX اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 4 غلام نبی کرد رییس هییت مدیره. آقای خسرو تاش براهویی نایب رییس هییت مدیره. محمدرضا واحدی مدیر عامل . آقای رضا حیدری عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضا محمد رضا واحدی مدیر عامل (امضا ثابت و امضا یکی از آقایان غلام نبی کرد متغیر و خسرو تاش براهویی و امضا متغیر) و بامهر شرکت معتبر است و اوراق عادی باامضا محمد رضا واحدی مدیر عامل و بامهر شرکت معتبر است. ش 400970XXXX114526XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/2/90 که مدارک طی شماره 273/110 ـ 3/2/90 مدیر حج و زیارت استان واصل گردیده: 1 ـ نام شرکت بموجب موافقت شماره 90/46/118 ـ 11/2/90 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شرکت زیارتی و سرمایه گذاری ایثارگران جنوب شرق تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/89 که مدارک طی شماره 2245/110 ـ 25/10/89 مدیریت حج و زیارت استان واصل گردیده: 1 ـ ادرس دفتر زیارتی در زاهدان به خ امام خمینی (ره) تقاطع ایت اله کفعمی و امام خمینی جنب بانک مهر شماره تلفن 3230117 به کدپستی 981394XXXX میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/6/89 که مدارک واصل گردیده: 1 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 غلامرضا قاسمی کد ملی 563976XXXX کدپستی 918965XXXX به عنوان بازرس اصلی و اسماعیل بی باک کد ملی 365018XXXX کدپستی 998163XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 محمد رضا واحدی کد ملی 362015XXXX کدپستی 981391XXXX ، غلام نبی کرد کد ملی 059798XXXX3 کدپستی 981686XXXX ، خسرو تاش براهویی کد ملی 367342XXXX کدپستی 981693XXXX ، رضا حیدری کد ملی 367058XXXX کدپستی 981685XXXX اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 4 غلام نبی کرد رییس هییت مدیره، خسروتاش براهویی نایب رییس هییت مدیره، محمد رضا واحدی مدیر عامل ، رضا حیدری عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا محمدرضا واحدی مدیر عامل (امضا ثابت) و امضا متغیر یکی از آقایان غلام نبی کرد یا خسرو تاش براهویی و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیر عامل محمد رضا واحدی و با مهر شرکت معتبر است. 5 ماده 31 اساسنامه تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت. 6 به ماده 2 اساسنامه : فعالیت ایجاد دفتر زیارتی به شرح ردیف 2 ایجاد دفتر زیارتی جهت خدمات دهی در امور زیارتی به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی