اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1354

شناسه ملی: 10340047020

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت خدمات ساختمانی بروجن گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1354 و شناسه ملی 103400XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا امیدی فر به کد ملی 465043XXXX ، آقای محمد ملک پور نقنه به کد ملی 465076XXXX و خانم فاطمه امیدی فر به کد ملی 465067XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای محمدرضا امیدی فر به کد ملی 465043XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محمد ملک پور نقنه به کد ملی 465076XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه امیدی فر به کد ملی 465067XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم زلیخا نقی پور به کد ملی 465044XXXX و مرتضی امیدی فر به کد ملی 464005XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار شروع جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی