اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10220178712

تاریخ ثبت: 1390/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/02:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/5/1390 تحت شماره 12769 و شناسه ملی 102201XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 8/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید نهال درختان مثمر و ایجاد باغ مادری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه کیلومتر 6 جاده فرودگاه ارومیه نهالستان وحید افشار 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به بیست و یک سهم 000/500 ریالی که تعداد بیست و یک سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 408/891213 مورخ 04/12/1389 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مدرس ارومیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای کوچک صوفی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای علیرضا حاجی حسینلو به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای مختار صمدی تکالو به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای توماج وحید افشار به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای توماج وحید افشار به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. . 6 دارندگان حق امضا: امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و سایر اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای اصغر صمدی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای مجید ذوالفقاریان علی آباد به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی