اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 414037

شناسه ملی: 10320646670

تاریخ ثبت: 1390/06/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تصفیه تهران اتوبان محلاتی خ کیانی کوچه اسلامی پور پ 19

کد پستی: 1776694748

تاریخ تاسیس: 1390/06/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/20:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 31/01/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و مرتضی عباس سراجی طهرانی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران اتوبان محلاتی خ کیانی کوچه اسلامی پور پ 19 کدپستی: 177669XXXX می باشد. در تاریخ 23/02/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1646308 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/6/90 تحت شماره 414037 و شناسه ملی 103206XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/6/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه تولید مونتاژ توزیع پخش خرید فروش واردات و صادرات انواع کفش و ملزومات وابسته به آن و کلیه کالاهای بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخل و بین المللی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سراسر کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان محلاتی خ کیانی کوچه اسلامی پور پ 19 ـ کدپستی 177669XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین عباس سراجی طهرانی به شماره ملی 005903XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مرتضی عباس سراجی طهرانی به شماره ملی 007591XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مصطفی عباسی سراجی طهرانی به شماره ملی 005888XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای مصطفی عباسی سراجی طهرانی به شماره ملی 005888XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی