اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1411

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات هییت مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 22/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 12/11/84 واصل گردید . 1 -آقایان غلامرضا یزدان پناه حقیقی و جلیل اسماعیلی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 -روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 -آقایان امین توانایی، امید ابراهیمی و رضا تندروآسمانجردی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 4 -به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 22/10/84 آقای امید ابراهیمی به سمت مدیر عامل ، آقای امین توانایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا تندروآسمانجردی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/01/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 10/11/82 شرکت مزبور که در تاریخ 19/11/82 واصل گردید: 1 - آقایان غلامرضا یزدان پناه حقیقی و جلیل اسماعیلی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 - آقایان ابراهیم توانایی و امین توانایی و خانم نوش آفرین توانایی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/82 آقای امین توانایی به سمت مدیر عامل و آقای ابراهیم توانایی به سمت رییس هییت مدیره و خانم نوش آفرین توانایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی