اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/01/11:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 25/12/82 آقای عبداله عزیزی, فرانک شکوهی, حسن بابک, خانم مریم عزیزی و آقای حسین شالفروشان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند آقایان جمیل قادری, علیرضا شاکری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شده اند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/82 خانم فرانک شکوهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن بابک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبداله عزیزی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا خانم فرانک شکوهی و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی