اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 472

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 9/1/1388 در شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل به عمل آمد. 1 - آقایان حمید محمدیان- محمد رجبی- رحمن محمدیان دوبنداری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند. 2 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/1/1388 آقای حمید محمدیان به سمت مدیرعامل- آقای رحمن محمدیان دوبنداری به سمت رییس هییت مدیره- آقای محمد رجبی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین، ضمناً حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. 3 - آقای اکبر اسمعیلی و خانم لیلا جمشیدی کیا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین و انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 21/1/1388 تکمیل گردید. رییس ثبت اسناد و املاک اندیمشک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/5/84 شرکت فوق الذکر و دیگر ضمایم پیوست که پس از تایید منضم به نامه شماره 202/100 - 10/5/84 در مورخ 11/5/84 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل به عمل آمد: 1 - مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای آقای حمید محمدیان (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و همچنین سایر نامه های اداری نیز با امضای مدیرعامل (آقای حمید محمدیان) همراه با مهر شرکت معتبر است. مراتب ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 11/5/84 تکمیل گردید. رییس ثبت اسناد اندیمشک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی