اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4718

شناسه ملی: 10860695033

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال 1397 تصویب گردید. سرمایه شرکت از 000/600/931/73 ریال به 000/200/436/68 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شماره ثبت 39093 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 980703XXXX85785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: احمد ممبنی گرجی 481980XXXX رییس هییت مدیره و فرید خمیسی 181710XXXX مدیرعامل و منشی هییت مدیره و رضا لطفی نژاد 407030XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961212XXXX05742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1395 تصویب گردید. احمد ممبنی گرجی 481980XXXX و فرید خمیسی 181710XXXX و رضا لطفی نژاد 407030XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و کهزاد سروستانی 481896XXXX و سعید خزاعلی 175343XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. شاهپور جهانبانی وشاره 175624XXXX و علی منجزی 188050XXXX به عنوان بازرسین اصلی و فرشید نجفی 191107XXXX به عنوان بازرس علی البدل مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 961212XXXX52909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ 30/5/1396 انتخاب گردید: فرشید نجفی با شماره ملی 191107XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ فرید خمیسی با شماره ملی 181710XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ فریدون آشناگر با کد ملی 184094XXXX به سمت منشی هییت مدیره کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان با امضای منشی هییت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 951022XXXX47814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیعی رزمندگان و دلاوران خوزستان به شماره ثبت 4718 و شناسه ملی 108606XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شاهپور جهانبانی وشاره به شماره ملی 175624XXXX و احمد ممبنی گرجی به شماره ملی 481980XXXX به عنوان بازرسین اصلی ، مسعود طیب به شماره ملی 175343XXXX و عبدالرحیم راسخ به شماره ملی 175567XXXX به عنوان بازرسین علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال 1394 تصویب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1393 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان اهواز به شماره 26491 مورخ 27/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به تولید و توزیعی رزمندگان و دلاوران خوزستان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 38 تبصره تصویب گردید. ش 940615XXXX04134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون آشناگر به شماره ملی 184094XXXX و فرشید نجفی به شماره ملی 191107XXXX و فرید خمیسی به شماره ملی 181710XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و داریوش کاظمی اسفه به شماره ملی 181890XXXX به عنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی 1389 و 1390 و 1391 و 1392 تصویب گردید. شاهپور جهانبانی به شماره ملی 175624XXXX و احمد گرجی ممبینی به شماره ملی 481980XXXX به عنوان بازرسین اصلی و خداداد قنبری عدیوی به شماره ملی 555974XXXX و سید عباس موسوی به شماره ملی 175298XXXX به عنوان بازرسین علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 931009XXXX21416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون آشناگر به شماره ملی 184094XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 28/12/1393 انتخاب گردید. کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل ونایب رییس هیت مدیره و در غیاب ایشان با منشی هیت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930501XXXX78172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/12/89 و هییت مدیره مورخ 8/12/89 ارسال گردید: حاجی محمد نجفی زاده به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شد محمدرضا علاف دربندی رییس هییت مدیره و عضو داریوش کاظمی نایب رییس و عضو فرشید نجفی منشی و عضو محمود احمدی عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رییس و مهر شرکت معتبر میباشد کلیه نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد حاجتمراد رشیدیان سیدعباس موسوی بازرس اصلی غلامحسین بهمیی ناصرنوذری مهر بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی