اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3815

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهر گستر دابو سهامی خاص که در تاریخ 1/8/86 تحت شماره 3815 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/8/1386 از لحاظ امضای ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و سبد شرکت در مناقصات و مزایده های شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: آمل، شهر دابو دشت 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 1192 مورخه 17/7/86 بانک ملت آمل شعبه مرکزی به جاری 4/5064 پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/7/1386 آقای احمد محمدزاده سوری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد پیل افکن به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم زهرا محمدزاده سوری به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای احمد محمدزاده سوری و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر مفاد اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان ذبیح اله فیروزپور بندپی و محمد ابراهیمی اسپاهی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی