اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1507

شناسه ملی: 10630091437

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: امام خمینی خیابان قرنی کوچه ش 15 پلاک 239 طبقه چهارم

کد پستی: 7613839494

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/07/1395 الف ـ اعضا هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردید: آقای محمد صادق ابراهیمی بشماره ملی 299227XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای عدنان ابراهیمی بشماره ملی 299375XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سیدشبیر وکیل زاده ابراهیمی بشماره ملی 299387XXXX به عنوان عضو اصلی ب ـ آقای عبدالحسین وکیل زاده ابراهیمی به شماره ملی 299259XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم ابراهیمی به شماره ملی 299273XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار بیداری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951209XXXX92951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/07/1395 الف ـ تعیین سمت مدیران: آقای محمد صادق ابراهیمی فرزند عباس به شماره ملی 299227XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای عدنان ابراهیمی فرزند فتح الله به شماره ملی 299375XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای سیدشبیر وکیل زاده ابراهیمی فرزند سیدعیسی به شماره ملی 299387XXXX عضو هییت مدیره ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردا آقای محمد صادق ابراهیمی فرزند عباس به شماره ملی 299227XXXX به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا آقای محمد صادق ابراهیمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951209XXXX32287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1395 ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس امام خمینی ـ خیابان قرنی ـ کوچه ش 15 ـ پلاک 239 ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی 761383XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951209XXXX02673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/06/22:

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 21/4/86 : 1 - آقایان عباس ابراهیمی و علی محمد وزیرزاده ابراهیمی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه محلی بیداری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان هادی وزیرزاده ابراهیمی به سمت مدیر عامل و هادی وزیرزاده ابراهیمی به سمت رییس هییت مدیره و سعید راعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالحسین ابراهیمی به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 - موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح و در نتیجه ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید. انجام و عرضه انواع خدمات در زمینه کامپیوتر و همچنین ملزومات اداری رایانه ای و مهندسی رایانه شامل موارد زیر: خدمات نرم افزاری شامل تولید نرم افزار و عرضه آن و بستن قرارداد با موسسات دولتی و غیردولتی به منظور تهیه و ادامه نرم افزار مورد نیاز آنها و تکثیر نرم افزارهای موجود و عرضه آن برای فروش و بررسی سیستمها برای ارایه نرم افزارهای خاص و امور تحقیق عملیاتی و مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت ارایه خدمات سخت افزاری شامل تهیه و خرید و فروش کامپیوتر، واردات و صادرات در زمینه کامپیوتر و احراز نمایندگی داخلی مربوط به کامپیوتر و سایر دستگاه ها و قطعات یدکی آن، معرفی مراکز کامپیوتر و همچنین یونیتهای کامل کامپیوتر و کتاب و مجلات رایانه ای و عرضه آنها برای فروش با اجازه سازمانهای ذیربط به صورت کلی و جزیی و واردکردن قطعات منفرد کامپیوتر و دستگاههای مربوطه و مونتاژ کردن قطعات و عرضه دستگاههای کامپیوتری برای فروش و بالاخره انجام تعمیرات بر روی کلیه دستگاههای مربوط به کامپیوتر و خدمات کامپیوتری دیگر از قبیل انجام مدیریت و محاسبات فنی کامپیوتری، طراحی های فنی و گرافیکی رایانه ای برای دستگاه های دولتی و غیردولتی مشارکت با شرکتهای کامپیوتری، مشاوره کامپیوتری، مشاوره کامپیوتری برای عرضه خدمات کاملتر و در سطح بالاتر، دایر نمودن تعمیرگاه و مراکز سرویس مخابراتی برای سرویس کلیه دستگاه ها و سیستمها فروخته شده با رعایت سایر مقررات مربوطه مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 11/12/84 : 1 ـ قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 83 . 2 ـ آقایان عباس ابراهیمی و علی محمد وزیرزاده بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه محلی بیداری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان هادی وزیرزاده بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و سعید راعی بسمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالحسین ابراهیمی بسمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی