اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 244

شناسه ملی: 10420040755

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: ـ مندنی برفی نژاد با کد ملی 191076XXXX به عنوان منشی هییت مدیره ـ محمدمهدی برفی نژاد با کد ملی 191122XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ کبری کلاه کج با کد ملی 527981XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره اعضا اصلی هییت مدیره. ـ آقای مندنی برفی نژاد با کد ملی 191076XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره به امضای (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضای آقای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960807XXXX64736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 1395 شامل عملکرد سود و زیان و تراز نامه مورد تصویب اعضا قرارگرفت. اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ مندنی برفی نژاد با کد ملی 191076XXXX ـ محمدمهدی برفی نژاد با کد ملی 191122XXXX ـ کبری کلاه کج با کد ملی 527981XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان محمدحسین برفی نژاد با کد ملی 190034XXXX و بهنام بهمنش با کد ملی 190012XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ بهمن جباری با کد ملی 191019XXXX به سمت بازرس اصلی و زینب برفی نژاد با کد ملی 190012XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 1396 انتخاب شده اند. ش 960807XXXX08823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ فوق جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش 960807XXXX41344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/16:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/9/92 و هییت مدیره مورخه 9/9/92 و عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 11/9/92 شرکت تعاونی شماره 55 مرغداری رامهرمز با شناسه ملی 104200XXXX5 که بپیوست نامه شماره 4902 مورخه 7/10/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رامهرمز به این اداره ارسال گردید تغییرات و تصمیماتی بشرح زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 ـ با استعفای چهار نفر از اعضای شرکت بنام های: محمدرضا نباتی احمدی، اقبال خورشیدی، مهوش نقدی روزبهانی، نصرت اله بحرینی و پذیرش تقاضای عضو چهار نفر عضو جدید و واگذاری سهام اعضای مستعفی به اعضای جدید به ترتیب به: محمد مهدی برفی نژاد، علی برفی نژاد، کبری کلاه کج و زینب برفی نژاد موافقت گردید در نتیجه در تعداد اعضا و سرمایه شرکت هیچگونه تغییری حاصل نگردید. 2 ـ صورت های مالی سال 1391 شامل ترازنامه حاوی مبلغ 000/050/1 ریال سرمایه مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ بمنظور تامین هزینه های جاری مبلغ 800/255/676 ریال جهت بودجه سال 1392 پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت. 4 ـ آیین نامه وظایف، اختیارات و حقوق و مزایایی مدیر عامل در پنج ماده و پنجاه و هشت تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 5 ـ آیین نامه معاملاتی خرید و فروش تعاونی ها در 18 ماده و 19 تبصره مورد تصویب قرار گرفت 6 ـ آیین نامه اداری و استخدامی در 16 ماده و 7 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 7 ـ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی در 51 ماده و 65 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 8 ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر 52 ماده 32 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 9 ـ آقایان مندنی برفی نژاد، محمد مهدی برفی نژاد و اسماعیل برفی نژاد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم کبری کلاه کج به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای مندی برفی نژاد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال، محمد مهدی برفی نژاد به سمت رییس هییت مدیره، اسماعیل برفی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و مندی برفی نژاد به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای آقای مندنی برفی نژاد مدیر عامل و محمد مهدی برقی نژاد رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای آقای اسماعیل برفی نژاد نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مندنی برفی نژاد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 10 ـ آقای بهمن جباری به سمت بازرس اصلی و علی برفی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مراتب فوق مورخه 16/10/92 ذیل ثبت 244 بثبت رسید. ش 301120XXXX780010XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی