اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4770

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/5/82 شرکت مزبور که در تاریخ 24/7/82 واصل گردیده: 1 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان امان اله دویران - محمد پوکاله - محمود پوکاله. 2 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/5/82 آقایان امان اله دویران به سمت رییس هییت مدیره و محمد پوکاله به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود پوکاله به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک - سفته - بروات و غیره با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 - دفتر در مورخ 3/8/82 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی