اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7398

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/02:

270,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی توسعه روستایی نگین مارکده منضم به نامه شماره 833- 1/2/87 اداره کل تعاون استان چهارمحال و بختیاری که به این اداره ارسال گردیده است در تاریخ 2/2/87 تحت شماره 7398 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/2/87 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده لذا برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. 1- موضوع شرکت: شناسایی امکانات، مزایای نسبی اقتصادی، استعدادها و زمینههای رشد و توسعه روستایی، احداث واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، فرش، معدن، بافتههای محل، صنایع دستی، صنایع تبدیلی، خدماتی، واحدهای اقامتی، تفریحی، گردشگری، سردخانه، انبار، نگهداری محصولات و نهادههای کشاورزی، ایجاد واحدها و امکانات آموزشی، فرهنگی، هنری، خدمات بهداشتی، نانوایی، جمعآوری زباله پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: شهرکرد، روستای مارکده، روبروی مسجد جامع، دفتر شرکت تعاونی 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/270 ریال منقسم به 600 سهم که مبلغ 000/000/90 ریال آن طی گواهی شماره 135/1800 مورخ 1/2/87 به حساب صندوق تعاون شعبه مرکزی شهرکرد پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5- اولین مدیران شرکت: آقای محمود عرب به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند، جهانگیر شاهسون به سمت رئیس هیئت مدیره، قربانعلی عرب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدعلی شاهسون به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره، مصطفی عرب، حمید شاهسون، محمد عرب به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، رمضان عرب فرزند خسرو و رمضانعلی عرب فرزند لطفعلی به سمت اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس امضای نایب رئیس و مهر شرکت معتبر است. اسناد عادی و نامههای با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 6- اولین بازرسان شرکت: ولیالله عرب، علیرضا شاهسون، حبیبالله خسروی به سمت بازرسان اصلی و ولیالله شاهسون فرزند بهرامعلی و ولیالله شاهسون فرزند محمدعلی به سمت بازرسان علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کفیل ثبت اسناد و املاک شهرستان شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی