اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 821

شناسه ملی: 10101975438

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/04:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/09:

2,600,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - قاسم مشرفی به شماره ملی 491047XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزاد فانی صابری به شماره ملی 006176XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علی رشیدی علویجه به شماره ملی 049109XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مهدی گل محمدی به شماره ملی 004963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فریدون حسن زاده سلماسی به شماره ملی 004142XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و حسین سلمانی به شماره ملی 059001XXXX ( خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و کیهان کیهان پور به شماره ملی 004042XXXX ( خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و محمد رضا ارجمند کرمانی به شماره ملی 305107XXXX ( خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و مصطفی سفید گر به شماره ملی 007191XXXX ( خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و حسین پورنگ فر به شماره ملی 259196XXXX ( خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و هرمین مستعان به شماره ملی 407273XXXX ( خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل منفرداً همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980506XXXX88109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ قاسم مشرفی به شماره ملی 491047XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزاد فانی صابری به شماره ملی 006176XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و علی رشیدی علویجه به شماره ملی 049109XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و مهدی گل محمدی به شماره ملی 004963XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و فریدون حسن زاده سلماسی به شماره ملی 004142XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و حسین سلمانی به شماره ملی 059001XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و کیهان کیهان پور به شماره ملی 004042XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و محمد رضا ارجمند کرمانی به شماره ملی 305107XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و مصطفی سفید گر به شماره ملی 007191XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و هرمین مستعان به شماره ملی 407273XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل منفرداً همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970507XXXX54583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 الی 15 نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960418XXXX49567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ قاسم مشرفی به شماره ملی 491047XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزاد فانی صابری به شماره ملی 006176XXXX خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علی رشیدی علویجه به شماره ملی 049109XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و مهدی گل محمدی به شماره ملی 004963XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و فریدون حسن زاده سلماسی به شماره ملی 004142XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و حسین سلمانی به شماره ملی 059001XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و افشین ستایشی فرد به شماره ملی 005460XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت ومحمد رضا ارجمند کرمانی به شماره ملی 305107XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و مصطفی سفید گر به شماره ملی 007191XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره وهرمین مستعان به شماره ملی 407273XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره و علویه السادات علوی سقرچی به شماره ملی 008348XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل منفرداً همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960418XXXX39465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - قاسم مشرفی به شماره ملی 491047XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزاد فانی صابری به شماره ملی 006176XXXX (خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و علی رشیدی علویجه به شماره ملی 049109XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و مهدی گل محمدی به شماره ملی 004963XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و فریدون حسن زاده سلماسی به شماره ملی 004142XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و محمد رشید بی نظیر به شماره ملی 175396XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و حسین سلمانی به شماره ملی 059001XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و داود رشیدی به شماره ملی 038144XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره و علویه السادات علوی سقرچی به شماره ملی 008348XXXX ( خارج از شرکا ) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیلر سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940413XXXX41538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از پنج نفر به نه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940406XXXX45873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از شش نفر به پنج نفر کاهش یافت یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940406XXXX50924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ قاسم مشرفی به شماره ملی 491047XXXX و فرزاد فانی صابری به شماره ملی 006176XXXX و غلامرضا سلمان زاده به شماره ملی 367341XXXX وآقای علی رشیدی علویجه به شماره ملی 049109XXXX و مهدی گل محمدی به شماره ملی 004963XXXX و فریدون حسن زاده سلماسی به شماره ملی 004142XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 930805XXXX30340 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ قاسم مشرفی به شماره ملی 491047XXXX به سمت رییس هییت مدیره وغلامرضا سلمان زاده به شماره ملی 367341XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علی رشیدی علویجه به شماره ملی 049109XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مهدی گل محمدی به شماره ملی 004963XXXX به سمت عضو هییت مدیره وفریدون حسن زاده سلماسی به شماره ملی 004142XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فرزاد فانی صابری به شماره ملی 006176XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند وحق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 930805XXXX91148 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/05:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 04/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای مهدی مشرفی و آقای عبدالصمد صالحی. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی مشرفی بسمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالصمد صالحی بسمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالصمد صالحی بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 4 ـ آقای حسینعلی مشرفی با دریافت مبلغ 000/300 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای مجتبی مشرفی با دریافت مبلغ 000/300 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/600/2 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 05/06/1393 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1864635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهر قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. انجام امور خدمات طراحی و عرضه نظارت ساختمان مسکونی و صنعتی. آدرس شرکت به شهر قدس بلوار 45 متری انقلاب روبروی شهرداری قدس پ 266 ط دوم واحد 5 کدپستی 375187XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 1782882 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالصمد صالحی ش م 257168XXXX با پرداخت 000/300 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و مهدی مشرفی ب ش م 491128XXXX با پرداخت 000/300 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/600/2 ریال افزایش یافت اسامی شرکا پس از افزایش بشرح ذیل میباشد: قاسم مشرفی ک م 491047XXXX دارای 000/400/1 ریال سهم الشرکه مجتبی مشرفی 000/300 ریال سهم الشرکه حسینعلی مشرفی ک م 622993XXXX دارای 000/300 ریال سهم الشرکه عبدالصمد صالحی ک م 257168XXXX دارای 000/300 ریال سهم الشرکه مهدی مشرفی ک م 491128XXXX دارای 000/300 ریال سهم الشرکه. پ 1736682 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی