اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3465

شناسه ملی: 10500069651

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: خ معلم پلاک 30

کد پستی: 9816845563

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احسانفر به شماره ملی 362016XXXX ، شرکت تهیه و پخش آهن آلات همیارفولاد بشماره ثبت 1741 و شناسه ملی 105000XXXX3 با نمایندگی آقای ابراهیم جواهری عفیف به شماره ملی 362097XXXX ، آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی 362096XXXX ، آقای محمد خدابخشی گنگان به شماره ملی 065291XXXX و شرکت سیمان سراج هامون بشماره ثبت 3247 و شناسه ملی 105000XXXX1 با نمایندگی آقای خسروتاش بهرادنیا به شماره ملی 367342XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 . آقای عظیم رحیمی به شماره ملی 533984XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسن لشکری به شماره ملی 563959XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 . صورتهای مالی شرکت (ترازنامه و حساب سود و زیان) منتهی به 29/12/1396 تصویب گردید. ش 970709XXXX15551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جواهری عفیف به شماره ملی 362097XXXX به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت تهیه و پخش آهن آلات همیار فولاد بشماره ثبت 1741 و شناسه ملی 105000XXXX3 ، آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی 362096XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا احسانفر به شماره ملی 362016XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمد خدابخشی گنگان به شماره ملی 065291XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای خسروتاش بهرادنیا به شماره ملی 367342XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان سراج هامون بشماره ثبت 3247 و شناسه ملی 105000XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضا فرد حاضر با نایب رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970709XXXX59663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم جواهری عفیف با کد ملی 362097XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و پخش آهن آلات همیار فولاد به شماره ثبت 1741 و شناسه ملی 105000XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا احسانفر با کد ملی 362096XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا احسانفر با کد ملی 362016XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمد خدابخشی گنگان با کد ملی 065291XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای خسروتاش بهرادنیا با کد ملی 367342XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان سراج هامون سهامی خاص به شماره ثبت 3247 و شناسه ملی 105000XXXX1 به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 3/6/1395 تعیین شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضا فرد حاضر با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 3 . محل شرکت در واحد ثبتی زاهدان به آدرس خ معلم پلاک 30 کدپستی 981684XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ ضمنا نام خانوادگی اقای خسروتاش براهویی بهراد نیا تغییر یافته است. ش 930716XXXX79993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا احسانفر به شماره ملی 362016XXXX و آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی 362096XXXX و آقای محمد خدابخشی گنگان به شماره ملی 065291XXXX و شرکت تهیه و پخش آهن آلات همیار فولاد سهامی خاص به شماره ثبت 1741 و شناسه ملی 105000XXXX3 با نمایندگی آقای ابراهیم جواهری عفیف به شماره ملی 362097XXXX و شرکت سیمان سراج هامون سهامی خاص به شماره ثبت 3247 و شناسه ملی 105000XXXX1 با نمایندگی آقای خسروتاش بهرادنیا به شماره ملی 367342XXXX برای مدت دو سال تا تاریخ 03/06/1395 انتخاب شدند. 2 . آقای عظیم رحیمی به شماره ملی 533984XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن لشکری به شماره ملی 563959XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ضمنا نام خانوادگی آقای خسرو تاش براهویی بهرادنیا تغییر یافته است. ش 930719XXXX05358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/28:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/9/85 که مدارک واصل گردیده: 1 - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و هفته نامه محلی صبح زاهدان نشریه محلی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 - عظیم رحیمی به عنوان بازرس اصلی و علیرضا احسانفر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - ابراهیم جواهری عفیف به نمایندگی از شرکت همیار فولاد سیستان و بلوچستان رییس هییت مدیره، حسن لشکری نایب رییس هییت مدیره، محمدرضا احسانفر مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خسرو تاش براهویی به نمایندگی از شرکت سیمان سراج هامون و محمد خدابخشی گنگان اعضا هییت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضا فرد حاضر با نایب رییس هییت مدیره توام با مهر شرکت معتبر است. 4 - سرمایه شرکت از مبلغ 12/750/000/000 ریال به 25/450/000/000 ریال و تعداد سهام از 12/750/000 سهم به 25/450/000 سهم مطرح و با توافق صد در صد حاضرین در جلسه به تصویب رسید و مقرر گردید افزایش فوق از محل مطالبات حال شده شخصیتهای حقیقی و حقوقی مرتبط صورت گیرد. سرپرست ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/6/85 محل شرکت به زاهدان- خیابان آزادی- روبروی سینما مهربان- پلاک 66/3 منتقل گردید و شرکت فوق در تاریخ 1/9/85 تحت شماره 3465 در این اداره به ثبت رسیده است. سرپرست ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی