اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تحت شماره 1113 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 3/9/87 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کارها در رابطه با انتقال نیروی برق؛ تعمیر خطوط انتقال نیرو؛ دکل گذاری و سیم کشی خطوط انتقال؛ نصب ترانس؛ راه اندازی شبکه انتقال؛ تهیه و تامین اقلام مورد نیاز در رابطه با موضوع شرکت 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان کنگان منصورآباد جنب مسجد امام تلفن 8862 2077272 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که مبلغ 35 % تماماً آن طی گواهی شماره 427/518/05 مورخه 19/4/87 نزد بانک صادرات شعبه کنگان واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست ضمناً سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد. 4 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای علی نظری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مریم درویشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس نظری به سمت عضو هییت مدیره همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 اختیارات و اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 بازرسان شرکت: آقای علی خلیلی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد بلوچی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 8 هفته نامه پیام جهت درج آگهی تعیین گردید. 9 حدود و اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاک کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی