اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 360630

شناسه ملی: 10320135366

تاریخ ثبت: 1388/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 26 نفر

آدرس: شهر تهران شهرری میدان نماز خیابان امام حسین پ 196 ط سوم جنوبی اداری

کد پستی: 1847796374

تاریخ تاسیس: 1388/10/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/01:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بیداربه شماره ملی 008447XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره،، آقای یحیی بیگ زاده به شماره ملی 146584XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای اصغر عامری به شماره ملی 460965XXXX بسمت عضو هییت مدیره، آقای مهرداد اسکویی به شماره ملی 004359XXXX بسمت عضو هییت مدیره، خانم سیده سودابه امیر ارجمندی به شماره ملی 007541XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی 004489XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای مرتضی جباری به شماره ملی 053251XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای علی خاتمی به شماره ملی 664982XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد کاظمیان به شماره ملی 245045XXXX به سمت عضو هییت مدیره، خانم سمیه مهدوی به شماره ملی 094259XXXX به سمت عضو هییت مدیره، خانم آلتن بابکی به شماره ملی 203164XXXX بسمت عضو هییت مدیره، آقای امیر خرمی نژاد به شماره ملی 006855XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای رضا قناد زاده کرمانی پور بشماره ملی 006308XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم راضیه شهبازی به شماره ملی 008357XXXX و آقای محمد حنیفه لو به شماره ملی 008440XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 970621XXXX48822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/1/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه شهبازی به شماره ملی 008357XXXX و آقای محمد حنیفه لو به شماره ملی 008440XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا بیداربه شماره ملی 008447XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای یحیی بیگ زاده به شماره ملی 146584XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اصغر عامری به شماره ملی 460965XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای اکبر نوذری به شماره ملی 045192XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم سیده سودابه امیر ارجمندی به شماره ملی 007541XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی 004489XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی جباری به شماره ملی 053251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی خاتمی به شماره ملی 664982XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد کاظمیان به شماره ملی 245045XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سمیه مهدوی به شماره ملی 094259XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم آلتن بابکی به شماره ملی 203164XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای امیر خرمی نژاد به شماره ملی 006855XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا قناد زاده کرمانی پور بشماره ملی 006308XXXX به سمت عضو هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970302XXXX63402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 16 نفر به 14 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 970302XXXX83913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 11 نفر به 16 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ 960413XXXX48785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: -آقای علیرضا بیدار قرکانلوبه شماره ملی 165017XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای رضا بیدار به شماره ملی 008447XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای داود بیدار قرکانلو به شماره ملی 008426XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای یحیی بیگ زاده به شماره ملی 146584XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای اصغر عامری به شماره ملی 460965XXXX بسمت عضو هییت مدیره ، آقای اکبر نوذری به شماره ملی 045192XXXX بسمت عضو هییت مدیره ، خانم سیده سودابه امیر ارجمندی به شماره ملی 007541XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، آقای ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی 004489XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، آقای مرتضی جباری به شماره ملی 053251XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، آقای علی خاتمی به شماره ملی 664982XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، آقای محمد کاظمیان به شماره ملی 245045XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، خانم سمیه مهدوی به شماره ملی 094259XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، خانم آلتن بابکی به شماره ملی 203164XXXX بسمت عضو هییت مدیره، آقای امیر خرمی نژاد به شماره ملی 006855XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای رضا قناد زاده کرمانی پور بشماره ملی 006308XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم راضیه شهبازی به شماره ملی 008357XXXX و آقای محمد حنیفه لو به شماره ملی 008440XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . پ 960413XXXX86700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت مرکب از 12 نفر می باشد که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شود و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ 950520XXXX35302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: راضیه شهبازی به شماره ملی 008357XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد حنیفه لو به شماره ملی 008440XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رضا بیدار قرکانلو به شماره ملی 008447XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا بیدار قرکانلو به شماره ملی 165017XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و داود بیدار قرکانلو به شماره ملی 008426XXXX به سمت عضو هییت مدیره و یحیی بیگ زاده به شماره ملی 146584XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد مهدی حیدریان گرجی به شماره ملی 005822XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سیده سودابه امیرارجمندی به شماره ملی 007541XXXX به سمت عضو هییت مدیره و ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی 004489XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فاطمه مهدی زاده مقدم به شماره ملی 007766XXXX به سمت عضو هییت مدیره و داود وحید به شماره ملی 007218XXXX به سمت عضو هییت مدیره و اکبر نوذری به شماره ملی 045192XXXX به سمت عضو هییت مدیره و امیر حسین امیرتاش به شماره ملی 006350XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950520XXXX80910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: راضیه شهبازی به شماره ملی 008357XXXX و محمد حنیفه لو به شماره ملی 008440XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رضا بیدار قرکانلو به شماره ملی 008447XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ علیرضا بیدار قرکانلو به شماره ملی 165017XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ داود بیدار قرکانلو به شماره ملی 008426XXXX و یحیی بیگ زاده به شماره ملی 146584XXXX و محمدمهدی حیدریان گرجی به شماره ملی 005822XXXX و سیده سودابه امیرارجمندی به شماره ملی 007541XXXX و ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی 004489XXXX و فاطمه مهدی زاده مقدم به شماره ملی 007766XXXX و داود وحید به شماره ملی 007218XXXX و اکبر نوذری به شماره ملی 045192XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950312XXXX53479 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت مرکب از 11 نفر می باشد که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شود و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 950312XXXX06655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت های مهندسی تامین تجهیزات نصب راه اندازی از مراحل اولیه تا کلیه مراحل پایانی در پروژه های نفت گاز پـتروشیمی آب برق مخابرات معدن و ابنیه 2 ـ مشاوره و نظارت و نصب و راه اندازی در پروژه های کلیه در دست ای پی سی صنعت نفت و گاز پتروشیمی برق و آب مخابرات معدن و ابنیه 3 ـ امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال برق آب نفت گاز و ابنیه 4 ـ اجرای کلیه خدمات پیمانکاری مدیریت پیمان در پروژه های ابنیه و تاسیسات آموزشی اداری مسکونی سیاحتی 5 ـ انجام امور پیمانکاری مدیریت پیمان مربوط به تاسیسات مکانیکی هیدرو مکانیکی الکتریکی و ارتباطات سیستم های سرد کننده و گرم کننده و نیز ابنیه در بخش نفت گاز پتروشیمی برق و آب و معدن و ارتباطات و ابنیه 6 ـ طراحی مهندسی تامین تجهیزات و اجرای خدمات پیمان کاری انواع شبکه های مخابراتی انواع سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق برای شبکه های نفت گاز پتروشیمی برق و آب و ابنیه 7 ـ ایجاد کارخانجات تولید انواع تجهیزات صنعتی مورد مصرف در صنایع نفت گاز پتروشیمی برق و مخابرات و معدن 8 ـ تولید محصولات و کالاهای صنعتی در ارتباط با صنایع نفت گاز پتروشیمی و مخابرات 9 ـ تدارکات تجهیزات ساخت تولید و توزیع انبوه کلیه مصالح صنعتی و ساختمانی 10 ـ انجام فعالیتهای سرمایه گذاری و نیز مشارکت در ارتباط با اجرای پروژه های احداث کارخانجات ایجاد شرکتهای صنعتی پیمانکاری مهندسی با توجه به موضوع فعالیت شرکت 11 ـ واردات و صادرات ترخیص کالا از گمرگات داخلی و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی و ایجاد هر گونه فعالیت بازرگانی در داخل و خارج از کشور در زمینه ماشین آلات تجهیزات کالا و خدمات و مواد اولیه و اخذ و اعطای نمایندگی با توجه به موضوع فعالیت شرکت 12 ـ شرکت در مناقصات و مزایدات گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها جهت شرکت اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 13 ـ انجام خدمات طراحی و نظارت در امور ساختمان 14 ـ انجام خدمات اجرایی ساختمان (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). پ 941022XXXX55858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه شهبازی کد ملی 008357XXXX به سمت بازرس اصلی آقای محمد حنیفه لو کد ملی 008440XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا بیدار قرکانلو کد ملی 008447XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علیرضا بیدار قرکانلو به شماره ملی 165017XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره خانم تل ناز بیدار قرکانلو به شماره ملی 146143XXXX به سمت عضو هییت مدیره پ 1801010 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرری میدان نماز خیابان امام حسین پ 196 ط سوم جنوبی اداری کدپستی 184779XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 9/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ شهرری میدان نماز خیابان امام حسین پلاک 23 طبقه اول داروخانه دکتر امامی کدپستی 184661XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 15/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ مولوی خ باغ فردوس خ برادران منتظری بن بست حافظ 4 پ 8 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/10/1388 تحت شماره 360630 و شناسه ملی 103201XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ انجام کلیه فعالیت های مهندسی تامین تجهیزات نصب و راه اندازی از مراحل اولیه تا کلیه مراحل پایانی در پروژه های نفت گاز پتروشیمی آب برق مخابرات معدن و ابنیه 2 ـ مشاوره نظارت و نصب و راه اندازی در پروژه های کلیه در دست ای پی سی صنعت نفت و گاز پتروشیمی برق و آب مخابرات معدن 3 ـ امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال برق آب نفت گاز 4 ـ اجرای کلیه خدمات پیمانکاری مدیریت پیمان در پروژه های ابنیه و تاسیسات آموزشی اداری مسکونی سیاحتی 5 ـ انجام امور پیمانکاری مدیریت پیمان مربوط به تاسیسات مکانیکی هیدرو مکانیکی الکتریکی و ارتباطات سیستم های سرد کننده و گرم کننده و نیز ابنیه در بخش نفت گاز پتروشیمی برق و آب و معدن و ارتباطات 6 ـ طراحی مهندسی تامین تجهیزات و اجرای خدمات پیمان کاری انواع شبکه های مخابراتی انواع سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق برای شبکه های نفت گاز پتروشیمی برق و آب 7 ـ ایجاد کارخانجات تولید انواع تجهیزات صنعتی مورد مصرف در صنایع نفت گاز پتروشیمی برق و مخابرات و معدن 8 ـ تولید محصولات و کالاهای صنعتی در ارتباط با صنایع نفت گاز پتروشیمی و مخابرات 9 ـ تدارکات تجهیزات ساخت تولید و توزیع انبوه کلیه مصالح صنعتی و ساختمانی 10 ـ انجام فعالیتهای سرمایه گذاری و نیز مشارکت در ارتباط با اجرای پروژه های احداث کارخانجات ایجاد شرکتهای صنعتی پیمانکاری مهندسی یا توجه به موضوع فعالیت شرکت 11 ـ واردات و صادرات ترخیص کالا از گمرگات داخلی و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی و ایجاد هر گونه فعالیت بازرگانی در داخل و خارج از کشور در زمینه ماشین آلات تجهیزات کالا و خدمات و مواد اولیه و اخذ و اعطای نمایندگی با توجه به موضوع فعالیت شرکت 12 ـ شرکت در مناقصات و مزایدات گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها جهت شرکت اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. 2 ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی خ شهید عربعلی ک 9 پ 8 ط 2 واحد 2 4 ـ سرمایه شرکت:مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 23088946 مورخ 9/9/1388 نزد بانک پاسارگاد شعبه خ شهید بهشتی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا بیدار قرکانلو به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم تل ناز بیدارقرکانلو به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای داود بیدار قرکانلو به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای داود بیدارقرکانلو به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای داود بیدارقرکانلو و رضا بیدارقرکانلو و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مهرداد کاشفی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای طاهر امیری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی