اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/20:

19,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که بموجب صورت جلسات مجمععمومی عادی و هیئتمدیره مورخه 20/03/86 و موافقت اداره تعاون شهرستان صحنه طی نامه شماره 2788/86ـ31/4/86 طی شماره 235 در مورخه 22/6/86 به ثبت رسید که مفاد آن جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: تهیه مسکن یا زمین برای اعضاء تعاونی. 2ـ مرکز اصلی شرکت: دادگستری شهرستان صحنه. 3ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 19200000 ریال است که 6400000 ریال آن توسط اعضاء بحساب جاری شماره 6/146 صندوق تعاون شعبه مرکزی صحنه واریز شده است و مبلغ 12800000 ریال در تعهد سهامداران میباشد. 5ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: آقای فریدون رستمی بسمت رئیس هیئتمدیره ـ خانم فهیمه ملکی بسمت نائب رئیس هیئتمدیره ـ آقای جهانشاه قبادی بسمت منشی هیئتمدیره ـ آقای امین امینی بسمت مدیرعامل ـ آقایان جبار محمدخانی و مصطفی عباسی بعنوان عضو اصلی هیئتمدیره ـ آقای کرم قزوینه بعنوان علیالبدل هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل: چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد و نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. 6ـ بازرسان شرکت: آقای پرویز رازیانی بسمت بازرس اصلی و آقای احسان منصوری بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 7ـ روزنامه رسمی جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان صحنه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی