اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/09:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/7/1385 تحت شماره 280360 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/7/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و پخش انواع روغن و گریس، ضدیخ و فرآورده های شیمیایی و واردات و صادرات کالاهای شیمیایی مجاز و خرید و فروش انواع مواد خام شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی همچنین دریافت وام و تسهلات از بانکها و موسسات دولتی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران خ جمهوری، ساختمان آلومینیوم، ط هفتم، واحد 709/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال منقسم به 000/120 سهم 10 ریالی که تعداد 000/120 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/420 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 46/694 مورخ 25/6/85 نزد بانک صادرات شعبه سه راه علی آباد 694 پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: فیض اله فرهنگ به سمت رییس هییت مدیره، میر موسی موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره، میرجبار موسوی مهماندوستی به سمت عضو هییت مدیره، پیام جمشید صفا به سمت عضو هییت مدیره، میرجبار موسوی مهماندوستی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: یوسف اسمی شلوه علیا به سمت بازرس اصلی و رقیه رمضانی به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی