اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 36767

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/5/86 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای محسن توتونیان به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ یخچال خ اسلامیه کوچه علی آباد پ 165 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/3/82 آقایان احمد توتونیان مشهد به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محسن توتونیان مشهد به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند وکلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ها - سفته ها - بروات قراردادها باامضای متفق مدیر عامل ویکی ازاعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی