اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5999

شناسه ملی: 10320117067

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: بوشهر منطقه ویژه اقتصادی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ـ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام به شناسه ملی 140056XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و میثم کشاورزی به شماره ملی 352093XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ب) ـ صورت های مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) برای سال مالی منتهی به 27/12/97 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980630XXXX26952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد ولیک جزی به شماره ملی 181960XXXX ـ آقای موسی ولیک جزی به شماره ملی 350097XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای علی اکبر عباسعلی به شماره ملی 182906XXXX به سمت بازرس اصلی آقای میثم کشاورزی به شماره ملی 352093XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970323XXXX65592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد ولیک جزی به شماره ملی 181960XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ آقای موسی ولیک جزی به شماره ملی 350097XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای محمد ولیک جزی یا موسی ولیک جزی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970323XXXX78261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس جدید بوشهر ـ منطقه ویژه اقتصادی 2 ـ کدپستی 751775XXXX تغییر یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 961205XXXX81636 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای محمد ولیک جزی یا آقای موسی ولیک جزی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960809XXXX77591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 9 , 000 , 000 , 000 ریال منقسم به 900 , 000 سهم 10 , 000 ریالی به مبلغ 22 , 700 , 000 , 000 ریال منقسم به 000/270/2 سهم 000/10 ریالی که از محل آورده های نقدی اعضا طی گواهی بانکی شماره 722/32/05 مورخ 01/07/95 بانک صادرات شعبه بوشهر پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950727XXXX48189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد ولیک جزی با کد ملی 181960XXXX ـ آقای موسی ولیک جزی با کد ملی 350097XXXX ب ـ آقای علی اکبر عباسعلی با کد ملی 182906XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای میثم کشاورزی کد ملی 352093XXXX بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950518XXXX53294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای موسی ولیک جزی با شماره ملی 350097XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمد ولیک جزی با شماره ملی 181960XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ب: کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای آقای محمد ولیک جزی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950518XXXX88796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضا هییت مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ش 950426XXXX72202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 29/1/96 انتخاب گردیدند: آقای موسی ولیک جزی به شماره ملی 350097XXXX و آقای محمد ولیک جزی به شماره ملی 181960XXXX و آقای عبدالغفار ولیک جزی به شماره ملی 511039XXXX 2 ـ آقای علی اکبر عباسعلی به شماره ملی 182906XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای میثم کشاورزی به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940216XXXX21278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ آقای عبدالغفار ولیک جزی بشماره ملی 511039XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای موسی ولیک جزی بشماره ملی 350097XXXX به سمت نایب رییس ـ آقای محمد ولیک جزی بشماره ملی 181960XXXX به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای آقای محمد ولیک جزی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940216XXXX74940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با توجه به گزارش هییت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر لزوم کاهش اجباری سرمایه و طبق ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/45 ریال منقسم به 000/500/4 سهم 000/10 ریالی به مبلغ 000/000/000/9 ریال منقسم به 000/900 سهم 000/10 ریالی کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 167680XXXX110001XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/12 ریال منقسم به 000/200/1 سهم 000/10 ریالی به مبلغ 000/000/000/45 ریال منقسم به 000/500/4 سهم 000/10 ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 167680XXXX110137XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/17:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/6/92 شرکت ارکان شیمی ( سهامی خاص) شماره ثبت 5999 و شناسه ملی 103201XXXX7 تغییرات ذیل بعمل آمد: مرکز اصلی شرکت به محل جدید به آدرس بوشهر منطقه ویژه اقتصادی پلاک 41 تغییر یافته در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 167680XXXX110095XXXX ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده و هیئتمدیره مورخ 11/11/89 شرکت ارکان شیمی جنوب سهامیخاص به شماره ثبت 5999 و شناسهملی 103201XXXX7 تغییرات ذیل به عمل آمد: به موجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوقالذکر آقای عبدالغفار ولیک جزی به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای موسی ولیک جزی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای محمدولیک جزی به سمت مدیرعامل همگی به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای محمدولیک جزی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد به موضوع شرکت موارد تهیه و صادرات ماشینآلات مربوط به موضوع شرکت اضافه گردید در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید مرکز اصلی شرکت به محل جدید بوشهر خیابان ساحلی ـ نرسیده به شهرداری قدیم ـ ساختمان دنیز ـ طبقه دوم ـ تلفن 3534456 ـ فکس 5553813 انتقال یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید رئیس اداره ثبت شهرستان بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی