اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12385

شناسه ملی: 10720135832

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/26:

69,120,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/04:

28,800,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128660XXXX و آقای حمید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128792XXXX و آقای آرش منتظری سفید دشتی به شماره ملی 181563XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 980828XXXX93113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید تباشیری اصفهانی 128660XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید تباشیری اصفهانی 128792XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش منتظری سفیددشتی 181563XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمناً ( مدیر عامل ) مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره ، مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980828XXXX53298 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1397 آقای مجید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128660XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128792XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش منتظری سفید دشتی به شماره ملی 181563XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 12/06/1398 انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره ، مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 970426XXXX79347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1397 آقای مجید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128660XXXX و آقای حمید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128792XXXX و آقای آرش منتظری سفید دشتی به شماره ملی 181563XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره تا تاریخ 12/06/1398 انتخاب گردیدند. ش 970426XXXX93958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1396 آقای مجید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128660XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحسینعلی شاه زیدی به شماره ملی 122978XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش منتظری سفید دشتی به شماره ملی 181563XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره ، مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 960710XXXX37214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/06/1396 آقای مجید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128660XXXX و آقای سیدحسینعلی شاه زیدی به شماره ملی 122978XXXX و آقای آرش منتظری سفید دشتی به شماره ملی 181563XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی 102606XXXX9 به سمت بازرس اصلی و خانم پریوش اسدی به شماره ملی 462205XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز مالی سال 95 به تصویب رسید. ش 960710XXXX27840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1395 موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی 102606XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و خانم پریوش اسدی اقبلاغی به کد ملی 462205XXXX به سمت بازرس علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال 94 به تصویب رسید. ش 950824XXXX26260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. حمیدتباشیری اصفهانی به کد ملی 128792XXXX و ارش منتظری سفیددشتی به کد ملی 181563XXXX و عبدالغفار واثقی به کد ملی 128629XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پریوش اسدی اقبلاغی به کد ملی 462205XXXX به عنوان بازرس اصلی وایوب امینی بروجنی به کد ملی 465043XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950617XXXX04555 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حمید تباشیری اصفهانی کد ملی 128792XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عبدالغفار واثقی کد ملی 128629XXXX به سمت نایب رییس و ارش منتظری سفید دشتی کد ملی 181563XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای رییس و نایب رییس و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 950617XXXX65497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * خانم پریوش اسدی اقبلاغی به کد ملی 462205744 و به سمت بازرس اصلی و آقای ایوب امینی بروجنی به کد ملی: 465043XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1393 تصویب شد. * روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 941019XXXX69768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تباشیری اصفهانی به کد ملی 128792XXXX و آقای آرش منتظری سفید دشتی به کد ملی 181563XXXX وآقای عبدالغفار واثقی به کد ملی 128629XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 931204XXXX71547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تباشیری اصفهانی به کد ملی 128792XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای آرش منتظری سفید دشتی به کد ملی 181563XXXX به عنوان مدیرعامل وآقای عبدالغفار واثقی به کد ملی 128629XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با یک امضا ازسه امضای مدیرعامل، رییس و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش 931204XXXX14983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت درماده دو اساسنامه اضافه شد:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، کلیه امور مربوط به زیباسازی شهر از جمله رنگ آمیزی جداول، خط کشی سطح شهر (محوری و خط کشی با رنگهای دو جزیی) و اجرای نقوش و فلاشها و سایر مواردی که به نوعی با عمران و زیبا سازی شهر ارتباط داشته باشد، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 930623XXXX37613 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1392 در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه ی شرکت از محل واریز نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/120/79 ریال بمبلغ 000/000/120/89 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/120/89 ریال نقدی است که به 000/120/89 سهم یکهزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ضمنا مبلغ افزایش بموجب گواهی شماره 859 مورخ 18/12/1392 بانک سپه شعبه بوستان سعدی اصفهان به حساب شرکت واریز گردیده است. ش 101500XXXX114675XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/23:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 29/11/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مجید تباشیری اصفهانی به کد ملی 128660XXXX کدپستی 816563XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آرش منتظری سفید دشتی به کد ملی 181563XXXX کدپستی 816397XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، حمید تباشیری اصفهانی با کد ملی 128792XXXX کدپستی 817565XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای مدیر عامل ، رییس و نایب رییس و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. پریوش اسدی آقبلاغی با کد ملی 462205XXXX کدپستی 817697XXXX ایوب امینی بروجنی با کد ملی 465043XXXX کدپستی 887165XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1390 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 23/12/91 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114563XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/91 بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه عبارات ذیل اضافه گردید: آزمایشگاه همکار با ارایه هرگونه خدمات آزمایشگاهی در حوزه انواع رنگ و رزین های صنعتی و هرگونه فعالیتی که بنحوی با موضوع ارتباط داشته باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/3/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/90 بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه عبارات ذیل اضافه گردید: تولید و نصب تابلوهای راهنمایی مسیر جاده ای تولید و نصب گل میخ چشم گربه ای و سایر علایم ترافیکی تولید و نصب علایم انتظامی هشداردهنده ایمنی اطلاعاتی و ترافیکی تولید و نصب سایر علایم افقی و عمودی ترافیکی و سایر مواردی که به این موضوع ارتباط داشته باشد. امضای ذیل ثبت 22/1/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/18:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/90 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال به مبلغ شصت و نه میلیارد و صد و بیست میلیون ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 6912XXXX000 ریال نقدی است که به شصت و نه میلیون و صد و بیست هزار سهم هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است ضمنا مبلغ افزایش به موجب گواهی شماره 660/1500 مورخ 14/12/90 بانک صادرات اصفهان شعبه میدان انقلاب به حساب شرکت واریز گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 18/12/90 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/21:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/12/1389 تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: حمید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128792XXXX و کدپستی 817565XXXX به سمت مدیر عامل و مجید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 128660XXXX و کدپستی 816563XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آرش منتظری سفید دشتی به شماره ملی 181563XXXX و کدپستی 816881XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. پریوش اسدی به شماره ملی 462205XXXX و کدپستی 817697XXXX و ایوب امینی به شماره ملی 465043XXXX و کدپستی 817684XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/12/1389 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/12/1388 سرمایه شرکت از مبلغ 288XXXX0000 ریال بمبلغ 3456XXXX000 ریال از طریق واریز نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش بموجب گواهی شماره 692/1500 مورخ 26/12/88 بانک صادرات شعبه میدان انقلاب بحسا به شماره 010156XXXX004 شرکت واریز و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه 3456XXXX000 ریال نقدی است که به 34560000 سهم یکهزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ 18/1/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

ثبت شده به شماره 12385 و شناسه ملی 107201XXXX2 برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1388 موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: موضوع شرکت تولید و خرید و فروش، واردات و صادرات انواع فرآورده های رنگهای صنعتی و ساختمانی، انواع رزین های صنعتی، ماشین آلات و مواد اولیه یدکی مربوطه، انعقاد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی در زمینه های توزیع و پخش محصولات شرکت، تعمیر و نگهداری خدمات عمومی، اجرای رنگهای ترافیکی و صنعتی، امور تاسیسات، امور بازرگانی، اخذ و ارایه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر گونه اموری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد و شرکت در مناقصات و مزایدات. امضای ذیل ثبت در تاریخ 8/2/1388 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع فوق العاده مورخ 27/10/84 سرمایه شرکت از مبلغ شش میلیارد ریال به مبلغ دوازده میلیارد ریال افزایش یافت که بها سهام خریداری شده برابرنامه شماره 1500/695 ـ 17/11/84 بانک صادرات شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد سرمایه شرکت دوازده میلیاردریال نقدی که به دوازده میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 4/4/1383 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1382 شرکت نامبرده به تصویب رسیده و خانم مینا نادری و آقای محمود کشاورزی پور به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ضمنا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد ریال افزایش یافته و اضافه سرمایه به موجب نامه 26/1500 - 24/4/83 بانک صادرات شعبه میدان انقلاب بحساب جاری 5655 واریز و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید ماده 5 اصلاحی- سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال نقدی است که به سه میلیون سهم یکهزار ریالی با نام منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است مراتب در تاریخ 28/4/83 ثبت و از لحاظ امضا تکمیل گردیده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی