اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 43546

شناسه ملی: 14004042404

تاریخ ثبت: 1393/02/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: کیانپارس خیابان 12 غربی فاز 3

کد پستی: 1998812345

تاریخ تاسیس: 1393/02/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسین عرب علی دوستی با شماره ملی 003296XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی 101012XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره ـ محمد رضا سپه پور با شماره ملی 181715XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی 104201XXXX1 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره. ـ علیرضا امین افشار با شماره ملی 589989XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی 104200XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980223XXXX05912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت توسط هییت مدیره ای مرکب از 3 یا 5 عضو که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. ش 980223XXXX72516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی 104200XXXX7 و شماره ثبت 539 ـ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) با شناسه ملی 104201XXXX1 و شماره ثبت 817 ـ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی 101012XXXX9 و شماره ثبت 10346 موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی 101001XXXX3 و شماره ثبت 1375 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 101001XXXX0 و شماره ثبت 2035 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980223XXXX11738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 000 , 399 ریال به مبلغ 000 , 000 , 000 , 600 ریال منقسم به 000 , 000 , 600 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش 971023XXXX70914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 000 , 300 ریال به مبلغ 000 , 000 , 000 , 399 ریال منقسم به 000 , 000 , 399 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش 960901XXXX20539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی 30/12/1395 تصویب گردید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی 101001XXXX3 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960901XXXX35981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم به سیصد میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردیده است. ش 960115XXXX95996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره تا تاریخ 16/03/1397 به شرح ذیل تعیین گردید: اکبر الوندیان به شماره ملی 378207XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 104200XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره ـ حسین عرب علی دوستی به شماره ملی 003296XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی 101012XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمدرضا سپه پور به شماره ملی 181715XXXX به نمایندگی از شرکت فارسیت اهواز به شناسه ملی 108614XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ رضا قیصی پور به شماره ملی 186027XXXX به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی 105301XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و سعید سلیمیان به شماره ملی 421949XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی 104201XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب گردید. ش 951221XXXX36377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی 104200XXXX7 با نمایندگی حسین فاتح با کد ملی 005184XXXX ـ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) با شناسه ملی 104201XXXX1 با نمایندگی حسین عرب علی دوستی با شماره ملی 003296XXXX ـ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی 101012XXXX9 با نمایندگی حسین عرب علی دوستی به شماره ملی 003296XXXX ـ شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) با شناسه ملی 105301XXXX1 با نمایندگی بیژن جواهری با کد ملی 005094XXXX ـ شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) با شناسه ملی 108614XXXX2 با نمایندگی بیژن جواهری با کد ملی 005094XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی 101001XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی 010048XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950710XXXX44997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ 29/12/1393 تصویب گردید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی 101001XXXX3 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941114XXXX50580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فارسیت اهواز به شماره ملی 108614XXXX2 به نمایندگی محمدرضا سپه پور به شماره ملی 181715XXXX34 ـ شرکت سیمان خوزستان به شماره ملی 104200XXXX7 به نمایندگی اسداله نیک فر به شماره ملی 484863XXXX و شرکت سیمان بهبهان به شماره ملی 104201XXXX1 به نمایندگی حسین معماریان به شماره ملی 387483XXXX ـ شرکت سیمان آبیک به شماره ملی 101024XXXX0 به نمایندگی حسین عرب علی دوستی به شماره ملی 003296XXXX و شرکت گچ ماشینی فارس به شماره ملی 105301XXXX1 به نمایندگی رضاقیصی پور به شماره ملی 186027XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 941128XXXX32617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت فارسیت اهواز به شماره ملی 108614XXXX2 به نمایندگی محمدرضا سپه پور به شماره ملی 181715XXXX34 به سمت مدیرعامل ـ شرکت سیمان خوزستان به شماره ملی 104200XXXX7 به نمایندگی اسداله نیک فر به شماره ملی 484863XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سیمان آبیک به شماره ملی 101024XXXX0 به نمایندگی حسین عرب علی دوستی به شماره ملی 003296XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق مالی اسناد تعهدآور چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای نماینده مدیرعامل و یکی از نمایندگان اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. شعبه شرکت در واحد ثبتی آبادان به آدرس خیابان امیری خیابان سعدی نبش خاقانی پلاک 69 کدپستی 631688XXXX به مدیریت امرالله آریانژاد به شماره ملی 663984XXXX تاسیس گردید. ش 941128XXXX66185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس کیانپارس ـ خیابان 12 غربی ـ فاز 3 ـ پلاک 2/61 کدپستی: 63415 ـ 61558 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. شعبه در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد ـ خیابان 27 طبقه اول پلاک 1 واحد 1 کدپستی: 199881XXXX به مدیریت محمد رضا سپه پور تاسیس گردید. ش 940125XXXX92637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره شناسه ملی 101001XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیاثی به شماره ملی 387318XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 930903XXXX03317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/16:

شرکت سهامی خاص بین المللی ارجاع صنعت فارس خوزستان در تاریخ 17/2/1393 شماره ثبت 43546 شناسه ملی 140040XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تاسیس، احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکت های تولید کننده سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن و فعالیت های ساختمانی. تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع مواد اولیه، محصولات، کالاها، خدمات، قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهن، سیلیس. مشارکت با سایر شرکت ها، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، افتتاح حساب و سود سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و اخذ تسهیلات لازم. انجام معاملات و عملیات تجاری و غیر تجاری اعم از صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی، پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز، کیانپارس خیابان 9 غربی پلاک 154 کدپستی 615584XXXX سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم یکهزار ریالی که تعداد شصت میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ بیست و دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4/888/1316 مورخ 9/1/1393 نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت فارسیت اهواز ب شناسه ملی 108614XXXX2 با نمایندگی محمدرضا سپه پور بشماره ملی 181715XXXX بسمت مدیرعامل. شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی 104200XXXX7 با نمایندگی اسد اله نیک فر بشماره ملی 484863XXXX بسمت رییس هییت مدیره. شرکت سیمان بهبهان ب شناسه ملی 104201XXXX1 با نمایندگی علیرضا بستانیان بشماره ملی 237033XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره. شرکت گچ ماشینی فارس ب شناسه ملی 105301XXXX1 با نمایندگی رضا قیصی پور بشماره ملی 186027XXXX بسمت عضو هییت مدیره. شرکت سیمان آبیک ب شناسه ملی 101024XXXX0 با نمایندگی حسین عرب علی دوستی بشماره ملی 003296XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بشماره ملی 101006XXXX9 به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی آذین حساب بشماره ملی 101006XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ش 1819865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی