اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7895

شناسه ملی: 10760353700

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

آدرس: آقای علی بختیاری به کد ملی 1638573360 و

کد پستی: 4817748915

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/31:

2,010,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/28:

800,001,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. 2 موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمدعلی ابراهیم نژاد به شماره ملی 206140XXXX عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980916XXXX59830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 09/04/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX و آقای نظرعلی یعقوبی واسکسی به شماره ملی 216242XXXX تا تاریخ 09/04/1400 . ش 980604XXXX83153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 09/04/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای نظرعلی یعقوبی واسکسی به شماره ملی 216242XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضا اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980604XXXX70679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. - 2 موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمدعلی ابراهیم نژاد به شماره ملی 206140XXXX عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971023XXXX61457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/03/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX و آقای شاهین عیسی زاده دریس به شماره ملی 181724XXXX و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX تا تاریخ 01/03/1399 . ش 970312XXXX55658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/03/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شاهین عیسی زاده دریس به شماره ملی 181724XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با دو امضا از آقایان قاسم خلیل خلیلی و شاهین عیسی زاده دریس و مهران طرزی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970312XXXX27256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. ـ 2 موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی ابراهیم نژاد به شماره ملی 206140XXXX عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961108XXXX64232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/02/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شاهین عیسی زاده دریس به شماره ملی 181724XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با دو امضا از امضا های آقای حسین شفیعی و آقای عقیل شریفی و آقای قاسم خلیل خلیلی و آقای شاهین عیسی زاده دریس و آقای مهران طرزی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960306XXXX13816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/02/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX و آقای عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX و آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX و آقای شاهین عیسی زاده دریس به شماره ملی 181724XXXX و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX تا تاریخ 10/02/1398 . ش 960306XXXX09101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/07/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX و آقای عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX و آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX تا تاریخ 15/07/1397 . 3 ـموسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمدعلی ابراهیم نژاد به شماره ملی 206140XXXX عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950805XXXX67611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/07/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با دو امضا از آقایان حسین شفیعی و عقیل شریفی و قاسم خلیل خلیلی و محمد رمضانی و مهران طرزی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950805XXXX36132 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 8XXXX1XXXX00 ریال به مبلغ 201XXXX000000 ریال منقسم به 6700000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 300000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950805XXXX85824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین شفیعی بشماره ملی 223970XXXX و کد پستی 481781XXXX ـ آقای عقیل شریفی بشماره ملی 198943XXXX و کدپستی 644184XXXX ـ آقای قاسم خلیل خلیلی بشماره ملی 579953XXXX و کدپستی 491774XXXX ـ آقای محمد رمضانی بشماره ملی 005695XXXX و کدپستی 144485XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش 950304XXXX19395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین شفیعی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی 223970XXXX و کد پستی 481781XXXX ـ آقای عقیل شریفی به عنوان نایب رییس هییت مدیره بشماره ملی 198943XXXX و کدپستی 644184XXXX ـ آقای قاسم خلیل خلیلی به عنوان رییس هییت مدیره بشماره ملی 579953XXXX و کدپستی 491774XXXX ـ آقای محمد رمضانی به عنوان عضو هییت مدیره بشماره ملی 005695XXXX و کدپستی 144485XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته و برات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با دو امضا از چهار امضا آقایان حسین شفیعی و عقیل شریفی و قاسم خلیل خلیلی و محمد رمضانی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 950304XXXX27370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ دارندگان امضای مجاز شرکت در صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/7/1394 مندرج در آگهی شماره 139430XXXX41002550 مورخ 30/8/1394 و روزنامه رسمی شماره 20604 مورخ 7/9/1394 مبنی بر اشتباه می باشد که بشرح ذیل تکمیل و اصلاح می گردد: کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هییت مدیره آقای عبدالله عبدی رییس هییت مدیره و آقای محمدرمضانی نایب رییس هییت مدیره و آقای عقیل شریفی عضو هییت مدیره و آقای مهران طرزی مقدم عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی مدیرعامل و عضو هییت مدیره با مهرشرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و ادرای با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950226XXXX54715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. ـ 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت 8266 و شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به شماره ثبت 3750 و شناسه ملی 103806XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950123XXXX29650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/10/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله عبدی به شماره ملی 208180XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت مدیرعامل. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با دو امضا از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری و عادی با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941218XXXX90877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/10/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله عبدی به شماره ملی 208180XXXX و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX و آقای عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX و آقای قاسم خلیل خلیلی به شماره ملی 579953XXXX و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX تا تاریخ 21/10/1396 . ش 941218XXXX94628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 19/07/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالله عبدی به شماره ملی 208180XXXX و محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX و عقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX ومهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX وحسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX ش 940830XXXX68221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عبداله عبدی به شماره ملی 208180XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومحمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وعقیل شریفی به شماره ملی 198943XXXX به سمت عضو هییت مدیره ومهران طرزی مقدم به شماره ملی 004665XXXX به سمت عضو هییت مدیره حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد واوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات وعقود اسلامی با دوامضا از امضاداران مجاز با مهر شرکت معتبر ونافذ است ونامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش 940830XXXX60835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت 8266 و شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، آقای اسمعیل جانثاری به شماره ملی 003489XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 930712XXXX46569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/4/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 5001XXXX0000 ریال به مبلغ 8XXXX1XXXX00 ریال منقسم به 2666670 سهم با نام، به ارزش هر سهم 300000 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 930612XXXX97167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/1/1395 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله عبدی به شماره ملی 208180XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد عامری به شماره ملی 005678XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای حمیدرضا احمدی مسکوپایی به شماره ملی 209204XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای حسین شفیعی به شماره ملی 223970XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) 2 ـ کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی با دو امضا از پنج امضای مدیران همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1818830 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/15:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/1/1395 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله عبدی بشماره ملی 208180XXXX و آقای محمد رمضانی بشماره ملی 005695XXXX و آقای محمد عامری بشماره ملی 005678XXXX و آقای حمیدرضا احمدی مسکوپایی بشماره ملی 209204XXXX تا تاریخ 23/1/1395 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 1818834 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عبدالله عبدی به کد ملی 208180XXXX و کدپستی 481885XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و محمد عامری به کد ملی 005678XXXX و کدپستی 164864XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد رمضانی به کد ملی 005695XXXX و کدپستی 144485XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و حسین شفیعی (خارج از سهامداران) به کد ملی 223970XXXX و کدپستی 481781XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقوداسلامی با دو امضا از چهار امضا مدیران با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا با مهر شرکت معتبر است. ش 1799219 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله عبدی به شماره ملی 208180XXXX و کدپستی 481885XXXX1 و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005678XXXX و کدپستی 164864XXXX و آقای محمد رمضانی به شماره ملی 005695XXXX و کد پستی 144485XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. ش 1799220 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 25/10/92 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم بر یک میلیون سهم با نام سیصد هزار ریالی از طریق اجرای بند 2 ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت پرداخت مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 000/000/000/420 ریال منقسم به 000/400/1 سهم با نام سیصد هزار ریالی افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه اصلاح گردید. ش 1768383 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 13/7/92 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) عبدالله عبدی به کد ملی 499993XXXX و کدپستی 481885XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد عامری به کد ملی 005678XXXX و کدپستی 464864XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد رمضانی به کد ملی 005695XXXX و کدپستی 144485XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 1711030 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/04:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/1392 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای حبیب صادقی به کد ملی 209043XXXX و کدپستی 481774XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای علی بختیاری به کد ملی 163857XXXX و کدپستی 481716XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی 91 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1692629 ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع فوق العاده مورخه 9/12/1391 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 10/2/1391 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف ـ آقای حبیب صادقی زیدی بشماره کد ملی 209043XXXX و شماره کدپستی 481774XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی بختیاری بشماره کد ملی 163857XXXX و شماره کدپستی 481716XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ب 1 ـ آقای عبداله عبدی بشماره کد ملی 499993XXXX و شماره کدپستی 481885XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 2 ـ آقای کورش الیاس نفیعی بشماره کد ملی 005662XXXX و شماره کدپستی 161569XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل 3 ـ آقای محمد عامری بشماره کد ملی 005678XXXX و شماره کدپستی 164864XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضای ثابت آقای عبداله عبدی رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری شرکت با امضای منفرد یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 2/8/1390 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام 000/20 ریالی از طریق اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت و کاهش ارزش اسمی سهام به مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام یکصد ریالی کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/14:

به استناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 8/8/1390 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 9/8/1390 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) آقای محمد عامری به عنوان رییس هییت مدیره به کد ملی 005678XXXX و کدپستی 164864XXXX و آقای محمدابراهیم آتشی به کد ملی 209219XXXX و کدپستی 481785XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای کورش الیاس نفیعی به کد ملی 005662XXXX و کدپستی 161569XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره با مهرشرکت معتبراست. ج) آقای حبیب صادقی زیدی به کد ملی 209043XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی بختیاری به کد ملی 163857XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. د) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی