اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 408579

شناسه ملی: 10320594241

تاریخ ثبت: 1390/04/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: شهر تهران کارگر امیرآباد شمالی روبروی مرکز قلب تهران نبش خ شکراله پ 1813

کد پستی: 1413673494

تاریخ تاسیس: 1390/04/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/15:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران کارگر (امیرآباد) شمالی روبروی مرکز قلب تهران نبش خ شکراله پ 1813 کدپستی 141367XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 31/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/19:

شرکت فوق در تاریخ 15/4/90 تحت شماره 408579 و شناسه ملی 103205XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/4/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و به طور کلی انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران ضلع جنوب غربی میدان انقلا به شماره 8 ط فوقانی درمانگاه اسفند ط 2 واحد 10 کدپستی 131397XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به پنج هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد پنج هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 90202173 مورخ 12/2/90 نزد بانک اقتصادنوین شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علیرضا عطایی یار به شماره ملی 006132XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای فرهاد غفارپور به شماره ملی 004035XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم فاطمه ندیری به شماره ملی 007392XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم یاسمن پنبه چی به شماره ملی 004049XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای امیر غفارپور به شماره ملی 007061XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای ابوالفضل حیدری طرقی به شماره ملی 006673XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 7 5 آقای ابوالفضل حیدری طرقی به شماره ملی 006673XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم سیما پنبه چی به شماره ملی 004050XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مهدی کیان زنوزی به شماره ملی 137858XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی