اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1440

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه فوقالذکر منضم به نامه شماره 1771- 13/10/85 اداره تعاون بابلسر که در تاریخ 16/10/85 تحت شماره 1440 در ذیل دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1- موضوع فعالیت: تامین مسکن و زمین و خدمات رفاهی برای اعضا 2- مرکز اصلی شرکت: بابلسر- خیابان پاسداران- اداره ثبت اسناد و املاک بابلسر 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/252 ریال منقسم به 42 سهم 000/000/6 ریالی که مبلغ 000/000/84 ریال آن گواهی شماره 1078/3407- 13/10/85 صندوق تعاون بابلسر واریز و مابقی در تعهد اعضا میباشد. 5- مدیران شرکت: آقای دلاور قاسمی میر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای چنگیز رمضانپور خاکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی باقرزاده واسکی به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان ساسان صمدی بهمنیری و حمید روشن به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان رضا تزری و عباسعلی جاهد حق شناس به عنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقای ارسطو مفیدی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 7- بازرسان شرکت: آقایان حمیدرضا کریمپور و خلیل اکبرپور و خانم معصومه دژپرور درخشان به عنوان بازرسین اصلی و آقای نظر علی ادبی فیروزجائی به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی