اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3438

شناسه ملی: 10700113307

تاریخ ثبت: 1383/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: گنبد خیابان فردوسی شمالی کوچه قابوس پلاک 14

کد پستی: 4971645933

تاریخ تاسیس: 1383/07/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . اعضا هییت مدیره به قرارذیل: ـ خانم سمیرا صداقت فیض آبادی به شماره ملی 008310XXXX 2 ـ آقای حسین دهقانی به شماره ملی 006953XXXX 3 ـ آقای ابوالفضل امیدی به شماره ملی 049040XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار حسبان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. خانم مرضیه سیری به شماره ملی 042004XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم رویا کتی به شماره ملی 041051XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 970705XXXX35615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا صداقت فیض آبادی به شماره ملی 008310XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای حسین دهقانی به شماره ملی 006953XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای ابوالفضل امیدی به شماره ملی 049040XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970705XXXX73900 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *روزنامه کثیرالانتشار همزیستی جهت نشر آگهی های شرکت سبزگستر سعید انتخاب شد. * آقای عبدالرحیم آق به شماره ملی 203195XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صدیق ایمانی به شماره ملی 628923XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. * اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ خانم فریده دوجی به شماره ملی 628924XXXX تا تاریخ 11/3/1396 2 ـ خانم مراد بی بی دوجی به شماره ملی 223969XXXX تا تاریخ 11/3/1396 3 ـ آقای رجب محمد دوجی به شماره ملی 628969XXXX تا تاریخ 11/3/1396 ش 940526XXXX59711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آدرس جدید: به شهر گنبد کاووس خیابان کوی ملانفس کوچه سوم پلاک 82 کد پستی 497165XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940526XXXX30691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * خانم فریده دوجی به شماره ملی 628924XXXX بسمت رییس هییت مدیره وخانم مراد بی بی دوجی به شماره ملی 223969XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای رجب محمد دوجی به شماره ملی 628969XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. **مقرر گردیدکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940526XXXX68648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 3/2/90 منضم به نامه وارده شماره 4778 درشرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 به موضوع شرکت موارد زیر اضافه گردید: ارایه کلیه خدمات اعم از حمل و نقل، چاپ و تکثیر، تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات اداری، امور رستوران و آشپزخانه و امور خدماتی و فضای سبز و امور اداری و تاسیس ات و بدین ترتیب ماده 2 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. 2 مرکز اصلی شرکت از محل قبلی خود به آدرس گنبد، خیابان فردوسی شمالی، کوچه قابوس پلاک 14 کدپستی 497164XXXX انتقال یافت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. 3 آقای امیرخان ایرانپور به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم آق به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 خانم فریده دوجی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مراد بی بی دوجی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رجب محمد دوجی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق و نامه های عادی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سبز گستر سعید ( سهامی خاص) که در تاریخ 4/7/83 تحت شماره 3438 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/7/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عمومی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار همزیستی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات از قبیل نگهبانی، آشپزی، باغبانی، اداری، پیشخدمتی، تلفنچی، ماشین نویسی، امور تاسیس اتی، پیمانکاری ساختمان و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با شرکت و شرکت در مناقصات شهری و دولتی و خصوصی و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: گنبد کاوس- خیابان یادبود غربی کوچه سوم پلاک 82 کد پستی 49716/4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال نقداً طی گواهی شماره 870/2709 مورخه 10/6/83 بانک صادرات شعبه مرکزی گنبد (پانزده خرداد) پرداخت شده است. 5 - مدیران شرکت: خانم فریده دوجی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مراد بی بی دوجی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رجب محمد دوجی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : آقای رجب محمد دوجی به سمت مدیر عامل شرکت و مجری مصوبات هییت مدیره و مطابق مفاد اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیر خان ایرانپور به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم آق به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی