اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 679

شناسه ملی: 14003855576

تاریخ ثبت: 1392/10/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/10/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/30:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای هاوری مسعودی به سمت رییس هییت مدیره کد ملی 384970XXXX آقای محمد قادری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کد ملی 384010XXXX خانم بهاره صالحی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی 384981XXXX - 2 دارندگان امضا مجاز شرکت به شرح ذیل تعیین گردیدند: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960328XXXX75246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ 11/03/1398 انتخاب گردیدند: آقای هاوری مسعودی کد ملی 384970XXXX آقای محمد قادری کد ملی 384010XXXX خانم بهاره صالحی کد ملی 384981XXXX - 2 بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: خانم عظیمه رشیدی کد ملی 384991XXXX به سمت بازرس اصلی خانم آمینه محمودی کد ملی 384959XXXX به سمت بازرس علی البدل 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 94 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960328XXXX88625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 30/10/92 شماره ثبت 679 و شناسه ملی 140038XXXX6 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های برق و احداث خطوط و تاسیسات و برق ساختمان و نصب و سرویس انواع آسانسور. 2 ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. مدرسه بنت الهدی، پلاک 31 و کدپستی 669183XXXX . 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که برابر گواهی مورخه 28/10/92 شماره حساب 1797112 بانک توسعه تعاون بانه پرداخت و در اختیار مدیر عامل قرار گرفته است. 5 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا: برابر صورت جلسه 7/10/92 هییت مدیره آزاد قادری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد قادری به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت مانند چک، سفته، برات و غیره با امضا ثابت مدیر عامل با مهر شرکت دارای اعتبار قانونی است. 6 ـ مدیر عامل و حدود اختیار آن: برابر اساسنامه شرکت. 7 ـ بازرس اصلی و علی البدل شرکت: آقای فرزاد قادری به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 568170XXXX110051XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی