اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 28355

شناسه ملی: 10200364691

تاریخ ثبت: 1388/12/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/16

آدرس: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ابتدای خ رسالت 18 متری فجر کوی پیام

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/16:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهسا رفیعیان و آقای سیدجمال سیدی صاحباری و خانم سیده هاله ابریشمی اسکویی و آقای ایرج مهرپور 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهسا رفیعیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدجمال سیدی صاحباری به سمت عضو هییت مدیره و خانم سیده هاله ابریشمی اسکویی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج مهرپور به سمت عضو هییت مدیره و خانم سیده هاله ابریشمی اسکویی به سمت مدیرعامل 3 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیتهای مربوط به فضای سبز شامل (احداث و نگهداری) و فعالیتهای کشاورزی و خدمات مرتبط با آن فعالیتهای گلخانه ای (طراحی و اجر) و بازرگانی (صادرات و واردات و ترخیص کالا های مربوط به شرکت) و انجام کلیه کارهای خدماتی شامل (تامین نیروی انسانی و تنظیف و ایاب و ذهاب و پخت وپز و تهیه غذا) و خدمات مرتبط با آن انجام کلیه کارهای ساختمانی و راه و ترابری و صنعت و معدن و انجام خدمات اجرای ساختمان ـ استقراض با رهن یا بدون رهن وتحصیل اعتبار و وام گرفتن از بانکها و افراد و بازکردن حسابهای جاری و ثابت درکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و نیز اخذ ضمانت نامه های بانکی از کلیه بانکها 4 ـ حق امضا در کلیه موارد با امضا توام هاله ابریشمی اسکویی مدیرعامل و سیدجمال سید صاحباری عضو هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 17/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/12/1388 تحت شماره 28355 و شناسه ملی 102003XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/12/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فعالیتهای مربوط به فضای سبز شامل (احداث و نگهداری) و فعالیتهای کشاورزی و خدمات مرتبط با آن فعالیتهای گلخانه ای (طراحی و اجرا) و بازرگانی (صادرات واردات و ترخیص کالاهای مربوط به شرکت)، انجام کلیه کارهای خدماتی شامل (تامین نیروی انسانی و تنظیف و ایاب و ذهاب و پخت و پز و تهیه غذا)، خدمات مرتبط با آن انجام کلیه کارهای ساختمانی و راه و ترابری و صنعت و معدن انجام خدمات اجرای ساختمانی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ابتدای خ رسالت، 18 متری فجر، کوی پیام، پلاک 28 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم مهسا رفیعیان به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای سید جمال سیدی صاحباری به سمت عضو هییت مدیره 35 خانم سید هاله ابریشمی اسکویی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای ایرج مهر پور به سمت عضو هییت مدیره 55 خانم سید هاله ابریشمی اسکویی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور نظیر اسناد مالی چک سفته و برات غیره با امضای مشترک هاله ابریشمی اسکویی به عنوان مدیر عامل و سید جمال سیدی صاحباری عضو هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی