اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 22862

شناسه ملی: 10530347841

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 7187783783

آدرس: شیراز معالی آباد ، مجتمع بزرگ آفتاب فارس طبقه اول اداری ، واحد 415 با

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

28,501,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/171398/02/1398 وتاییدیه نامه اداره محترم تعاون ,کار و رفاه اجتماعی به شماره 34689/98 و به تاریخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ـ اقای محسن اجاقی با کد ملی 237210XXXX و اقای محمد اجاقی با کد ملی 237194XXXX و خانم پریسا اجاقی با کد ملی 229531XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ خانم سکینه حاتمی با کد ملی 237025XXXX و اقای مهدی اجاقی با کد ملی 237204XXXX برای مدت سه سال به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. ـ اقای یداله اجاقی 237022XXXX به عنوان بازرس اصلی و اقای حمید اجاقی با کد ملی 237047XXXX عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسا ل مالی 98 انتخاب شدند. ـ صورت مالی و تراز سود و زیان سال 1396 تایید و تصویب گردید. ش 980305XXXX66949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 وتاییدیه نامه اداره محترم تعاون ,کار و رفاه اجتماعی به شماره 34689/98 و به تاریخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ـ تولید روغن شترمرغ ـ روغنهای آرایشی، بهداشتی، محصولات متفرقه در زمینه آرایشی، بهداشتی و درمانی ـ تولید چرم و مصنوعات چرمی ـ پر شتر مرغ و محصولات ناشی از پر شتر مرغ ـ تولید خوراک طیور ـ ارایه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت شترمرغ ـ کنترل بیماریهای گیاهی و دفع آفات نباتی و سایر حشرات و جوندگان ـ راه اندازی و نگهداری سیستمهای نوین آبیاری درخت و فضای سبز با رعایت قوانین جاری کشور به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980305XXXX25769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1398 17/02/1398 وتاییدیه نامه اداره محترم تعاون ,کار و رفاه اجتماعی به شماره 34689/98 و به تاریخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ـ آقای محسن اجاقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد اجاقی به سمت نایب رییس و خانم پریسا اجاقی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند ـ آقای محسن اجاقی فرزند یداله به شماره شناسنامه 221 با کد ملی 237210XXXX متولد 1364/2/15 با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ـ کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی ازقبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضا ثابت آقای محسن اجاقی (مدیر عامل و رییس هییت مدیره) باتفاق امضای خانم پریسا اجاقی (منشی هییت مدیره) و در غیاب ایشان باتفاق امضای آقای محمد اجاقی (نایب رییس) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها باامضا آقای محسن اجاقی (مدیر عامل و رییس هییت مدیره) ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980307XXXX06904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1396 و نامه شماره 68218/96 مورخ 03/05/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1395 شامل صورتحساب عملکرد وسود وزیان وترازنامه شرکت موردتصویب قرارگرفت. سرمایه تعاونی از مبلغ 28501XXXX00 ریال منقسم به 10000 سهم 2850100 ریالی به مبلغ 100101XXXX00 ریال منقسم به 35122 سهم 2850100 ریالی افزایش یافت مهدی اجاقی و سکینه حاتمی به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل که نفراول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم.به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسا ل مالی انتخاب شدند. ش 960523XXXX31461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نظر به اینکه موارد ذکر شده در صورتجلسه نیازی به آگهی نداشت پیوست پرونده مربوطه گردید ش 950212XXXX19981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 35 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید شیراز بلوار بعثت کوچه 22 پلاک 114 به آدرس شیراز معالی آباد، مجتمع بزرگ آفتاب فارس طبقه اول اداری، واحد 415 با کدپستی: 718778XXXX وتلفن 36354362 تغییر یافت ش 950214XXXX73426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1393 موردتصویب قرارگرفت. حمید اجاقی و محمد اجاقی و محسن اجاقی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. پریسا اجاقی و یداله اجاقی برای مدت سه سال به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. مهدی اجاقی و سکینه حاتمی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل که نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم. به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسا ل مالی انتخاب شدند. ش 950214XXXX28138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اجاقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد اجاقی به سمت نایب رییس و آقای محسن اجاقی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند آقای حمید اجاقی با کد ملی 237047XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای حمید اجاقی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) باتفاق آقای محسن اجاقی (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها با امضا آقای حمید اجاقی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950214XXXX92625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حمید اجاقی و پریسا اجاقی که نفر اول به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و نفر دوم به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقیمانده هییت مدیره ( 26/9/1394 ) انتخاب شدند. 2 ـ مهدی اجاقی و سکینه حاتمی نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ( 93 ) انتخاب شدند. ش 1837271 مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/10:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اجاقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد اجاقی نایب رییس و آقای محسن اجاقی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند آقای حمید اجاقی با حفظ سمت (رییس هییت مدیره) برای مدت باقیمانده به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک سفته برات و اوراق بهادار باامضای ثابت آقای حمید اجاقی ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای محسن اجاقی (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حمید اجاقی ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1837272 مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی