اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14577

شناسه ملی: 10260355727

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 8174996751

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1396 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی شهر اصفهان شهرک امیریه خیابان سوم خیابان سروستان پلاک 60 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/20:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ حیدر پژوهنده به شماره ملی 181814XXXX به عنوان بازرس اصلی و ملک برومند به شماره ملی 129056XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ مازیار دلایلی به شماره ملی 128801XXXX ، روشنک شاهرخی به شماره ملی 045119XXXX و رامین ایرجی به شماره ملی 128479XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 971106XXXX02496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مازیار دلایلی به شماره ملی 128801XXXX به سمت مدیرعامل، رامین ایرجی به شماره ملی 128479XXXX به سمت رییس هییت مدیره و روشنک شاهرخی به شماره ملی 045119XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 971106XXXX54800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1396 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی شهر اصفهان شهرک امیریه خیابان سوم خیابان سروستان پلاک 60 طبقه اول کدپستی 817499XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960722XXXX62670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ایرجی به کد ملی 128479XXXX ، مازیار دلایلی به کد ملی 128801XXXX و روشنک شاهرخی به کد ملی 045119XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951209XXXX45431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ایرجی به سمت مدیرعامل، مازیار دلایلی به سمت رییس هییت مدیره و روشنک شاهرخی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ش 951209XXXX52166 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/30:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال 1394 پس از قرایت بازرس تصویب شد. / حیدر پژوهنده کد ملی 181814XXXX بسمت بازرس اصلی / ملک برومند کد ملی 129056XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 951130XXXX61136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ملک برومند کد ملی 129056XXXX و حیدر پژوهنده کد ملی 181814XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 941219XXXX22925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ایرجی کد ملی 128479XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم روشنک شاهرخی کد ملی 045119XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مازیار دلایلی کد ملی 128801XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 931127XXXX16356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ایرجی با کد ملی 128479XXXX و آقای مازیار دلایلی با کد ملی 128801XXXX و خانم روشنک شاهرخی با کد ملی 045119XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا عاقبت بخیر با کد ملی 128697XXXX و خانم ملک برومند با کد ملی 129056XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال 1392 تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 931127XXXX97972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/200 ریال به 000/000/000/1 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی است که به 500 سهم بانام عادی 000/000/2 ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ش 101500XXXX114738XXXX رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/12/1389 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و بالابردن مبلغ اسمی سهام افزایش یافت ضمنا سرمایه تعهدی مبلغ 000/650 ریال طی گواهی شماره 56/3332 مورخ 5/12/1389 بانک صادرات اصفهان شعبه خیابان شیخ صدوق پرداخت گردید وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال نقدی است که منقسم به صد سهم دو میلیون ریالی می باشد و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/12/1389 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/10/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان رامین ایرجی بشماره ملی 128479XXXX و کدپستی 813986XXXX و مازیار دلایلی بشماره ملی 128801XXXX و کدپستی 816588XXXX و خانم روشنک شاهرخی بشماره ملی 045119XXXX و کدپستی 817583XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانمها شهین ایزدی بشماره ملی 128452XXXX و کدپستی 817583XXXX و آرزو اشجع بشماره ملی 129100XXXX و کدپستی 816588XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای رامین ایرجی را بسمت رییس هییت مدیره و خانم روشنک شاهرخی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مازیار دلایلی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 28/10/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/19:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/11/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - آقایان مازیار دلایلی و رامین ایرجی و خانم روشنک شاهرخی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم آرزو اشجع زاده و خانم شهین ایزدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای مازیار دلایلی را به سمت رییس هییت مدیره، خانم روشنک شاهرخی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رامین ایرجی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 19/12/87 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/06/24:

پیرو آگهی شماره 10004 ش- 6/6/1386 نام صحیح شرکت مهندسی بازرگانی مجری طرح سپاهان سهامی خاص می باشد که سهواً در آگهی فوق مهندسی از قلم افتاده است مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد. رییس ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/11/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - آقایان مازیاردلایلی, رامین ایرجی, خانم روشنک شاهرخی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانمها آرزو اشجع زاده و شهین ایزدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 - هییت مدیره از بین خود آقای مازیار دلایلی را بسمت رییس خانم روشنک شاهرخی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رامین ایرجی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً و بامهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/11/81 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده ست: 1 - آقایان مصطفی و مازیار دلایلی و رامین ایرجی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم شهین ایزدی و آرزو اشجع زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 2 - هییت مدیره از بین خود آقای رامین ایرجی را به سمت رییس، آقای مصطفی دلایلی را به سمت نایب رییس (هییت مدیره) و آقای مازیار دلایلی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 4 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها ودعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی