اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7166

شناسه ملی: 14004518961

تاریخ ثبت: 1393/08/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: یاسوج جاده سروک جنب کارخانه قند

تاریخ تاسیس: 1393/08/15

کد پستی: 7591331471

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فراز دنا درتاریخ 15/08/1393 به شماره ثبت 7166 به شناسه ملی 140045XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، بهره برداری تولید محصولات شیشه، بسته بندی و واردات و صادرات وکلیه کالاهای مجاز و انجام امور پیمانکاری احداث کارخانه شیشه بارعایت قوانین و مقررات جاری کشوروپس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ جاده سروک ـ جنب کارخانه قند کدپستی 759133XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 85/2123 مورخ 20/7/93 نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: غلامرضا نصریان به شماره ملی 005360XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی اصغر جلیل به شماره ملی 423066XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد فرنودی به شماره ملی 005647XXXX به سمت مدیرعامل وعضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسنادواوراق مالی وتعهدآورشرکت ازقبیل بروات،سفته ها،قراردادها با امضا آقای محمد فرنودی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره ) به اتفاق غلامرضا نصریان (رییس هییت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است. واسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضا آقای محمد فرنودی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره ) به اتفاق غلامرضا نصریان (رییس هییت مدیره ) به اتفاق علی اصغر جلیل (نایب رییس) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید نوریان به شماره ملی 423010XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای هژبر آتش زر به شماره ملی 423208XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 930815XXXX91605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی