اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2048

شناسه ملی: 10860250170

تاریخ ثبت: 1388/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/07

آدرس: شهرستان بروجن سفید دشت شهرک صنعتی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/07:

500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 13/3/1392 و پیرو آگهی تغییرات شماره 17999/2/123 مورخ 14/9/1391 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد. 1 آقایان حمید طالبی کد ملی 564938XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسین طالبی کد ملی 564982XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم الهه افراز کد ملی 128829XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره تا تاریخ 30/8/1393 انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقایان عبداله جعفری رارایی کد ملی 111212XXXX به سمت بازرس اصلی و علیرضا غازی اصفهانی کد ملی 128940XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. 5 ترازنامه و صورت های مالی سال 1391 پس از استماع هییت مدیره و گزارش بازرس بتصویب رسید. ش 234510XXXX780008XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 30/8/91 و پیرو آگهی تغییرات شماره 7137/2/123 مورخ 17/5/91 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد. آقای حمید طالبی بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای خسرو بیاتی کمیتکی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد بیاتی کمیتکی بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها چک ها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای رضا بهمن زیاری بسمت بازرس اصلی و خانم حکیمه جمشیدیان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت باقیمانده ماموریت انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمـومی فـوق العاده مورخ 25/07/1389 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 000/000/230/1 ریال از محل وصول مطالبات حال شده بستانکاران شرکت افزایش پیدا کرد و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 4 اساسنامه ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/230/1 ریال منقسم به یکهزار سهم 000/230/1 ریال بانام که تماماً به حساب شرکت واریز شده است. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آرتین پلاست زاگرس ( سهامی خاص) در تاریخ 7/2/88 تحت شماره 2048 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/2/88 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتنامه تکمیل گردید، لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار رسالت و محلی هم اندیشان آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: بازیافت ضایعات پلاستیک و ساخت و تولید انواع قطعات پلاستیکی، و کلاً اموری که با موضوع شرکت در ارتباط باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیربط امکان پذیر می باشد. 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان بروجن، سفید دشت، شهرک صنعتی، پلاک 168 ، شماره تلفن 091278XXXX8 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم یک هزار ریالی بانام است که مبلغ 500000 ریال آن طی گواهی شماره 4/1965 مورخ 24/11/1387 بانک صادرات شعبه بلوار ملت بروجن پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 مدیران شرکت و صاحبان امضا: خانم مریم تنگ شیر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای خسرو بیاتی کمیتکی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینا بیاتی کمیتکی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای رضا بهمن زیاری به سمت بازرس اصلی و خانم حکیمه جمشیدیان قلعه سفیدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی