اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/5/1387 تحت شماره 7045 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/5/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع بلوکهای سقفی و دیواری سبک. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان بوشهر شهر بوشهر منطقه ویژه اقتصادی تلفن 091717XXXX9 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 37309601 مورخ 19/4/1387 نزد بانک تجارت شعبه شهرک لشگر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا دواتگر به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای جاسم دواتگر به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم مریم حیدری به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علیرضا دواتگر به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و سایر نامه های اداری و عادی با امضا علیرضا دواتگر همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای سامان زنگویی به عنوان بازرس اصلی. 22 خانم ندا یاوری به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی